Vesti

FAKTORING

REGISTAR FAKTORINGA

 

Sve je više privrednika u našoj zemlji koji putem faktoringa rešavaju glavne probleme poslovanja u ekonomskoj krizi – likvidnost, brza i sigurna naplata potraživanja, rizik naplate u inostranstvu.

 

Iako je faktoring u Srbiji prisutan od 2005. godine, Zakon o faktoringu donet je tek u julu ove godine, tako da se očekuje da će zakonodavni okvir doprineti bržem razvoju tog oblika finansiranja u Srbiji.

 

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor (banka ili faktoring kompanija) finansira preduzeće na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu. U suštini predstavlja otkup tuđih potraživanja tj. finansiranje putem faktoringa je specifičan oblik pribavljanja sredstava i to putem prodaje potraživanja.

Faktoring može biti sa ili bez regresa. U prvom slučaju podrazumeva se da je faktor preuzeo rizik naplate potraživanja na sebe, dok to kod faktoringa sa regresom nije slučaj.

Faktoring je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima koja tradicionalno imaju otežan pristup bankarskim kreditima, usled niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbeđenja kredita. Faktoring je važan i za izvoznike, iz razloga što osim finansiranja putem avansne naplate omogućava preuzimanje rizika naplate i upravljanje i monitoring potraživanja, čime se povećava konkurentnost i izvozni potencijali ovih preduzeća na međunarodnom tržištu.

Domaći faktoring podrazumeva da se prodavac i kupac robe ili usluga nalaze u istoj zemlji, odnosno da se promet robe ili usluga odvija na teritoriji Srbije, a u slučaju međunarodnog faktoringa prodavac i kupac se nalaze u različitim zemljama.

Prema podacima Međunarodnog udruženja faktoring kompanija (FCI) u 2006. godini ostvareno je 150 mil EUR prometa, od čega 100 mil EUR u domaćem faktoringu, a 50 mil EUR u međunarodnom. Do 2010. promet se popeo na 570 mil EUR, od čega 500 mil EUR u domaćem i ostalo u međunarodnom faktoringu.

U 2011. godini promet je povećan na 926 mil EUR, a prošle godine je bio oko 950 mil EUR od čega je manje od 10% bio međunarodni faktoring.

Cena faktoringa

Cena faktoringa sastoji se od dve komponente: provizije, koja se izražava u procentu nominalne vrednosti fakture i koja se odbija prilikom isplate avansa, i faktoring kamate, koja se obračunava po ugovorenoj stopi na iznos finansiranja od momenta korišćenja sredstava do izvršenja naplate od kupca.

U Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza kažu da je kamata u proseku oko 7%, a da cena zavisi od planiranog obima prometa koji će biti ustupljen faktoru na naplatu, roka plaćanja, rizika zemlje u koju se izvozi, rizika koji zavisi od toga da li faktor preuzima na sebe rizik naplate.

Ko se bavi faktoringom?

Preduzeća u Srbiji se za ovaj finansijski instrument mogu obratiti poslovnim bankama, faktoring kompanijama i Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI).

Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza mesečno  se obrati od 5 do 7 firmi za uslugu faktoringa. Jedini uslov koji AOFI ima je da firma koja podnosi zahtev godišnje izvozi najmanje 300.000 EUR.

Prema podacima Sekcije za faktoring pri Privrednoj komori Beograda, u 2012. godini, najveće učešće u faktoringu je imao sektor trgovine, prerađivačka industrija, prehrana, telekomunikacije, zatim hemijska industrija, transport, građevinska industrija.

 

Registar faktoringa koji će voditi Agencija za privredne registre počeo je da funkcioniše 22. oktobra. Registar je jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa. Predmet evidentaranja u Registru faktoringa su podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa koja ministarstvo nadležno za poslove finansija donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring.

Na postupak evidentiranja u Registru faktoringa se primenjuje Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

 

 

Najave događaja