Vesti

Vesti

Novi Sad, 10. jun 2013. - Nova saradnja

POTPISAN SPORAZUM SA LeaderNet MREŽOM LIDERA

LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA


DSC 0094-smallDanas je u prostorijama Unije poslodavaca Vojvodine realizovano svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji Unije poslodavaca Vojvodine i LEADERNET mreže lidera lokalnog održivog razvoja.

Cilj Sporazuma je zajedničko delovanje na realizaciji projekta LAM - “Lokalna Akademska Mreža“, čiji je autor Lidernet – mreža lidera lokalnog održivog razvoja. Projekat podrazumeva integraciju studenata u javni i privredni život njihovih lokalnih zajednica, iz kojih su otišli na studije u veće univerzitetske centre u zemlji ili inostranstvu.

Unija poslodavaca Vojvodine u cilju stvaranja boljeg privrednog ambijenta i izvan velikih urbanih centara, brige o intelektualnom kapitalu Vojvodine, olakšavanja prelaska mladih ljudi iz sveta obrazovanja u svet rada, podrške programima društvene odgovornosti svojih članica i drugih kompanija, odlučila je da:

- Doprinese implementaciji programa integracije studenata u privredni i javni život svojih lokalnih zajednica iz kojih su otišli na studije u veće urbane centre

- Podrži društveno organizovanje studenata u samim lokalnim zajednicama Vojvodine u pravcu socio-ekonomskog razvoja njihovih lokalnih zajednica

- Podrži sve aktivnosti koje studentsku populaciju etabliraju kao novu društvenu snagu na lokalnom nivou u domenu lokalnog ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja

- Podrži svojim stručnim i personalnim i logističkim kapacitetima izradu i implementaciju Planova za integraciju studenata na lokalnom nivou, kao sastavnog dela LAM Programa

- Pruži podršku aktivnostima koje su vezane za povećanje stepena zapošljivosti mladih

- Ohrabri kompanije da podrže implementaciju Lokalne Akademske Mreže u lokalnim zajednicama u kojima deluju.

DSC 0099-small    DSC 0105-small

Tanjug, 20.05.2013.

VLADA USVOJILA IZMENE ŠEST PORESKIH ZAKONA

 

Vlada Srbije usvojila je izmene šest poreskih zakona koje će omogućiti veće rasterećenje privrede, posebno preduzetnika i malih preduzeća kao i stabilnije finansiranje PIO fonda

Te izmene predstavljaju nastavak reforme poreskog sistema Srbije i još jedan korak ka stvaranju štedljivije i efikasnije države, a u skladu sa principima utvrđenim u dokumentu Fiskalna strategija, koja je usvojena prošle godine, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Smanjivanjem stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto i povećanjem neoporezivog iznosa plate sa sadašnjih 8.776 dinara na 11.000 dinara smanjiće se poresko opterećenje najnižih zarada, sa 8,6 odsto na 6,4 odsto, koje su najčešće u radno-intenzivnim industrijama, poput tekstilne industrije.

Podizanjem cenzusa za paušalno oporezivanje sa tri na šest miliona dinara predstavlja olakšanje poslovanja velikom broju malih preduzetnika, navodi se u saopštenju.

Osim toga, preduzetnici će moći da izaberu da li će doprinose plaćati na ličnu zaradu ili na ostvarenu dobit. Time se menja dosadašnje rešenje koje stvara neopravdanu razliku u visini poreskog opterećenja između preduzetnika i vlasnika privrednog društva.

Ove izmene uštedeće privredi 1,7 milijardi dinara na godišnjem nivou.

Povećanje stope doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje sa 22 odsto na 24 odsto, omogućiće da prihodi PIO Fonda porastu za oko 26 milijardi dinara godišnje, čime se stvaraju pretpostavke za održivi penzioni sistem Republike Srbije.

Izmenama poreskih zakona, pravna lica neće plaćati porez na osnovu knjigovodstvene vrednosti imovine, već će se uzimati u obzir tržišna vrednost zemljišta na kome se nalaze objekti.

Privrednicima će biti omogućeno i objedinjavanje plaćanja poreza jednim nalogom. Ovim bi se sve postojeće poreske prijave i drugi obrasci koji se podnose pri plaćanju poreza po odbitku (35 obrazaca) zamenili jednom, pojedinačnom poreskom prijavom, a umesto na maksimalno 205 uplatnih računa, obaveza bi se plaćala samo na jedan.

Ova promena donosi pojednostavljenje poslovanja i uštedu privredi u iznosu od 1,5 milijardi dinara godišnje, navodi se u saopštenju vlade.

 

 

Sremski Karlovci, 23. april 2013. godine - Novi trogodišnji mandat organa upravljanja UPV

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE

 

 DSC 0158resTrogodišnji period od osnivanja Unije poslodavaca Vojvodine kao samostalnog pravnog lica završen je 23. aprila izbornom sednicom Skupštine, na kojoj su izabrani ili reizabrani članovi organa upravljanja, sumirani rezultati rada organizacije i usvojeni planovi.


Sednica je održana u zgradi Fakulteta za menadžment, domaćin je bio profesor dr Dušan Ristić, predsednik Skupštine Unije poslodavaca Vojvodine. Prisustvovalo je više od 50 poslodavaca –članova Skupštine UPV iz cele Vojvodine.


Na sednici su izabrani članovi Skupštine za novi mandatni period 2013-2016 godine, kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora, za predsednika Skupštine ponovo je izabran prof dr Dušan Ristić, a za potpredsednika je izabran Milan Gutić – vlasnik i direktor kompanije ’’Instel Inženjering’’ iz Novog Sada. Zbog isteka trogodišnjeg mandata biran je i potpredsednik Unije poslodavaca Vojvodine za Bačku – ponovo je izabran Slavko Novaković, predsednik Udruženja zanatlija Novog Sada. Takođe je doneta Strategija razvoja UPV 2013-2016 kojom je određen dalji pravac rada i razvoja poslodavačke organizacije Vojvodine kao i jednogodišnji planovi.


Od svog osnivanja, u maju 2010-te godine, Unija poslodavaca Vojvodine značajno se pozicionirala kao nezaobilazan partner vlastima i sindikatima u AP Vojvodini, predstavnik poslodavaca u socijalnom dijalogu i učesnik u kreiranju privrednog ambijenta Vojvodine. Učlanjeno je novih 450 kompanija koje zapošljavaju oko 10.000 radnika, osnovane su 2 nove lokalne kancelarije – u Rumi i Zrenjaninu, 5 novih Socijalno-ekonomskih saveta (Sombor, Ada, Vrbas, Stara Pazova, Ruma) uz aktivno učešće u radu već postojećih Socijalno-ekonomskih saveta Vojvodine i Novog Sada. Izrađena je Studija – Ocena stanja u privredi Srbije koja je plasirana  predstavnicima vlasti i koja se neprekidno razmatra  i predlaže mere za poboljšanje   privrednog ambijenta naše zemlje.


Najčešće teme o kojima se govorilo su: teško stanje u privredi, problem povećavanja sive ekonomije i održivosti postojećeg nivoa zaposlenosti,  aktivnosti Unije poslodavaca Vojvodine u zaštiti interesa članova, socijalni dijalog i formiranje Socijalno-ekonomskih saveta, potrebne reforme u privredi, pri čemu je dogovoreno da se mora nastaviti dalje sa konstruktivnim predlaganjem rešavanja privredne problematike i na zaštiti interesa poslodavaca kao osnove i pokretača privrede.

 

DSC 0213res     DSC 0203res   

 

Zakon o ograničenju rokova plaćanja stupio na snagu

PRIMENA ZAKONA O OGRANIČAVANJU ROKOVA PLAĆANJA OD 31. MARTA 2013. godine

 

Zakon o ograničavanju rokova plaćanja, kojim bi trebalo da bude uvedena disciplina u izmirivanju novčanih obaveza države prema privatnom sektoru, kao i u okviru samog privatnog sektora, počinje da se primenjuje od 31. marta.

Prema zakonu, maksimalni rok da država izmiri obaveze prema privredi je 45 dana, a rok plaćanja u okviru privatnog sektora je 60 dana, koliki je i rok za izmirivanje obaveza privatnog sektora prema državi.

Taj propis, čiji je zvaničan naziv Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, usvojen je u decembru prošle godine, ali je njegova primena predviđena od 31. marta, kako bi se država i privreda za to pripremili i neće se primenjivati retroaktivno.

Od zakonski predviđenih rokova postoje izuzeci, pa u slučaju da ugovorene obaveze zahtevaju isplatu u ratama, rok za izmirenje obaveze je do 90 dana, što će se, prema najavama zakonodavca, pre svega odnositi na sektor trgovine.

Rokovi mogu biti duži i u slučaju kada se privrednici međusobno tako dogovore, ali onda ta potraživanja moraju biti pokrivena bankarskim garancijama ili menicama.

Drugi izuzetak je da se ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza do 90 dana u slučaju kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje, i to od 1. januara 2015. godine.

Od 31. marta do 31. decembra 2013. godine rok za izmirenje ne može biti duži od 150 dana, a od 1. januara do 31. decembra 2014. godine, ne može biti duži od 120 dana.

Uprava za trezor će kontrolisati da li država poštuje rok za izmirivanje obaveza od 45 dana.

Za nepoštovanje rokova predviđene su zatezne kamate, kao i novčane kazne za odgovorne od 5.000 do 150.000 dinara.
Izvor: Tanjug    

 

 

Izmene Zakona o OSI - Beograd 06.03.2013.

Vlada RS usvojila izmene Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom

 

Vlada Republike Srbije, na sednici 28. februara 2012. godine je usvojila izmene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Predloženim izmenama Zakona brišu se penali u visini trostrukog iznosa minimalne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju poslodavac nije zaposlio, a bio je u obavezi prema kvotnom sistemu sadržanom u Zakonu (od 25 do 49 zaposlenih – jedna osoba sa invaliditetom, sa  50 i više zaposlenih najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom).

Ubuduće, poslodavci koji ne zaposle osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, biće dužni da uplate iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku. Ovo zamenjuje dosadašnju mogućnost da se obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom ispuni kroz finansiranja zarada osoba sa invalitetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ili socijalnom preduzeću.

Takođe, menja se odredba o subvencijama zarade koje je poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom mogao da ostvari u trajanju od 12 meseci. Umesto dosadašnje subvencije u visini minimalne zarade, poslodavci će moći da ostvare subvenciju u iznosu od 75% ukupnih troškova zarade, ali ne veću od od iznosa minimalne zarade.

Tekst izmena Zakona koji je upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje možete preuzeti OVDE.

(vest preuzeta sa www.poslodavci.org.rs )

 

 

Najave događaja