Vesti

Vesti

Povećanje cena JKP ''Čistoća'' Novi Sad, 20.03.2013.


UNIJA POSLODAVACA VOJVODINE ZAHTEVA IZMENU CENA USLUGA SAKUPLJANJA,
TRANSPORTA I ODLAGANJA OTPADA  JKP "ČISTOĆA" NOVI SAD        Dana 20.03.2013.godine održan je radni sastanak Socijalno – ekonomskog saveta Grada Novog Sada, na kome se razmatrao između ostalog  i zahtev Unije poslodavaca Novog Sada i Vojvodine  za  hitnu izmenu Odluke o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada JKP „Čistoće“ Novi Sad

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Poslodavaca Novog Sada i JKP ''Čistoća'', predstavnici socijalnih partnera Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada jednoglasno su usvojili sledeći

Z  A  K  Lj  U  Č  A  K

„Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada zaključuje da postoji zajednički interes da se kroz socijalni dijalog pronađe najbolje rešenje za rešavanje nastale situacije.

S  obzirom da su predstavnici Poslodavaca, kao i članovi Saveta, tek na današnjem sastanku obavešteni da je u pripremi nova Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada, to je Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada, uz saglasnost svih prisutnih, zaključio da će JKP ''Čistoća'' u što kraćem roku dostaviti navedenu Odluku u elektronskoj formi Savetu, koji će istu proslediti UPS-Poslodavcima Novog Sada radi dostavljanja mišljenja. Takođe zaključeno je da se nova  Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada mora doneti po hitnom postupku, kako bi se otpočelo sa njenom primenom najkasnije do kraja aprila 2013.godine i na taj način se sprečile dalje štetne posledice važeće Odluke o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada.

Iz napred navedenog, Socijalno-ekonomski Savet grada Novog Sada smatra da je u cilju unapređenja socijalnog dijaloga, neophodno da se sve odluke i drugi akti, koji su od uticaja na ekonomsku politiku, socijalni razvoj i stabilnost, politiku zarada i cena i sl, odnosno sva pitanja koja u skladu sa Zakonom o socijalno-ekonomskom savetu i zaključenim Sporazumom o osnivanju socijalno – ekonomskog saveta grada Novog Sada spadaju u nadležnost Socijalno-ekonomskog saveta, u buduće pre njihovog usvajanja moraju razmotriti na Socijalno-ekonomskom savetu grada Novog Sada.“


U skladu sa Zaključkom, Unija poslodavaca Novog Sada i Vojvodine je prosledila novi predlog teksta Odluke o promeni cena usluga sakupljanja, transporta i deponovanja otpada JKP „Čistoća“ svojim članovima.
Na osnovu njihovih odgovora, prosleđen je dopis JKP „Čistoći“ sa zahtevom za umanjenje cena za sledeće delatnosti:
 ugostiteljstvo, trgovina neprehambenim proizvodima, prodaja hleba i peciva, prodaja i/ili održavanje i opravka biro - opreme, precizne mehanike, računarskih sistema i opreme, stolari, limari, bravari, strugari, mašinbravari, metalostrugari.

Pozivamo poslodavce-članove Unije da i dalje dostavljaju svoje primedbe na nove namete da bi mogli blagovremeno da reagujemo na zaštiti poslodavačkih interesa.

 

 

Najave događaja