Vesti

Vesti

Javna rasprava-Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

Poštovani članovi građevinskog sektora UPV,


Obaveštavamo Vas da je Odbor za privredu i finansije Vlade Srbije usvojio na sednici održanoj 25. jula 2014. godine Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sprovodi javnu raspravu prema usvojenom Programu javne rasprave koja će trajati od 29. jula do 20. avgusta 2014. godine.

S obzirom na značaj ovog Zakona za obavljanje vaše delatnosti i probleme koje pokušavamo da zajednički rešimo,predlažemo uključenje u javnu raspravu.

Vaše pismene predloge možete prosleđivati direktno nadležnom Ministarstvu (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ) ili preko Unije poslodavaca Vojvodine.

Takođe možete biti aktivni i ličnim učešćima na okruglim stolovima (u Programu je na 2. strani dat raspored datuma po gradovima, na žalost Novi Sad nije planiran, najbliže javne rasprave su u Subotici i Beogradu).


Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
Program javne rasprave

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŠTA DONOSI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI?


Utorak, 29. 07. 2014.|16:14 | Izvor: eKapija

 

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da očekuje da zakon o planiranju i izgradnji bude u parlamentu do kraja avgusta, a usvojen najkasnije početkom septembra.
Mihajlović je u jutarnjem programu TV "Pink" rekla da bi zakon o planiranju i izgradnji trebalo Srbiji da omogući, bilo da su u pitanju domaći ili strani investitori, da na građevinsku dozvolu ne čekaju 260, nego 26 dana i najavila postojanje "jednog šaltera".
Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji počela je danas i trajaće do 20. avgusta.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Predstavljamo vam osnovne izmene ovog dugoočekivanog dokumenta.
Budžetski fond za energetsku efikasnost
Zakonom je propisano da biti osnovan budžetski fond cilju unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu, radi evidencije sredstava namenjenih finansiranju unapređenja energetske efikasnosti, osniva se budžetski fond.
Budžetskim fondom upravlja ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. Sredstva za finansiranje Budžetskog fonda obezbeđuju se: iz aproprijacija u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu, donacija, kredita.
Objedinjena procedura za izdavanje dozvola
Objedinjena procedura je novina u zakonu. Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave dužni su da odrede organ ili službu u svom sastavu, koja će sprovoditi objedinjenu proceduru za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijavu radova i izdavanje upotrebne dozvole, kao i za pribavljanje posebnih uslova, isprava i dugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti
Sve uslove i dokaze, uključujući i one koje izdaju komunalna preduzeća, neće pribavljati investitor, već nadležna služba. Dakle, objedinjena procedura novina je u predloženom zakonu. Lokacijski uslovi izdavaće se u roku od najviše 23 dana od podnošenja zahteva, građevinska dozvola za tri dana, potvrda o prijavi radova odmah, upotrebna dozvola - tri dana.
Do sada su investitori plaćali razne parafiskalne namete da bi došli do građevinske dozvole. Ubuduće će to biti samo stvarni troškovi. Više neće postojati naknada za uređenje zemljišta već doprinos koji predstavlja stvarni trošak opremanja lokacije. Tu obavezu investitor mora da reguliše pre prijave radova, jednokratno, sa popustom od najmanje 30 odsto (veći popust može da odobri lokalna samouprava) ili na najmanje 60 mesečnih rata. Izmenama i dopunama zakona predviđena je formula za obračun, ali i ograničenja, koja će morati da primenjuju lokalne samouprave. Tako doprinos za uređenje zemljišta u Beogradu ne može da premaši 25.000 dinara, što je pojeftinjenje od 48 odsto.
Nadležni organ je dužan da objedinjenu proceduru sprovodi tako što vodi elektronsku, javno dostupnu bazu podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, od podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, do izdavanja upotrebne dozvole, koja sadrži i skenirana akta pribavljena i izdata u toj proceduri
Agencija za privredne registre vodi jedinstvenu, centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka, u kojoj su objedinjeni podaci iz svih registara objedinjenih procedura na teritoriji Republike Srbije, kao i skenirana akta sadržana u tim registrima, preko Registratora centralne evidencije.
Glavni gradski urbanista
Glavni gradski urbanista koordinira izradu planskih dokumenata i vrši koordinaciju rada između organa nadležnog za poslove urbanizma i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata.
Glavni gradski urbanista je po funkciji predsednik komisije za planove, i postavlja se na period od četiri godine.
Pretvaranje prava korišćenja zemljišta u pravo svojine uz naknadu
Pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu važi za privredna društva u restrukturiranju; sportska društva ili udruženja građana; lica koja su stekla građevinsko zemljište koje je bilo deo imovine na kome su nosioci prava korišćenja bila ili jesu privredna društva i druga pravna lica na koja su se primenjivale odredbe zakona kojima se uređuje privatizacija; lica koja su stekla pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini radi izgradnje, u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa, a koje nije privedeno nameni, a u zakonskom roku su podneli zahtev za konverziju je zemljište u javnoj svojini Republike Srbije.
Naknada predstavlja tržišnu vrednost građevinskog zemljišta u momentu podnošenja zahteva, obračunata na osnovu prosečne cena kvadratnog metra zemljišta u odgovarajućoj u zoni, u skladu s propisima kojima se uređuje porez na imovinu.
Naknada se plaća u 120 jednakih mesečnih rata, a ukoliko se plaćanje vrši jednokratno, naknada se eskontuje za 50% od utvrđene vrednosti.
Pre pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine u skladu sa ovim zakonom, može se ostvariti pravo na izgradnju u skladu sa važećim planskim dokumentom, a kao dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima u postupku izdavanja građevinske i upotrebne dozvole priznaje se pravo korišćenja upisano u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima u korist tog investitora.
Pravo na izgradnju može se ostvariti do 31. decembra 2016. godine.

 


 

Subvencije poslodavcima

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja


Unija poslodavaca Vojvodine se uključila u  promociju Programa i Konkursa za zapošljavanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u AP Vojvodini čiji su nosioci pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demogrfiju.

Planirana sredstva za zapošljavanje iznose 10 miliona dinara, obezbeđena su u Budžetu AP Vojvodine i namenjena su  poslodavcima u AP Vojvodini za podsticanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja putem refundacije troškova zarade, s ciljem da se doprinese procesu izlaska iz nasilja i reintegraciji ovih žena u društvo.

Pozivamo poslodavce da ukoliko imaju interes i mogućnost za zapošljavanje žena na određenim radnim mestima na period od 12 meseci uz refundaciju bruto troškova zarade, da se obrate Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za informacije i prijave (prijavljivanje traje do 1. septembra i obuhvatiće oko 200 žena).

Tekst Konkursa i obrasci za prijavljivanje

17072014 Vasin 02-res

 

 

160 godina od rođenja Mihajla Pupina

ODRŽAN SKUP U MATICI SRPSKOJ

 

Matica Srpska je  dala doprinos  jubileju 160 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, tribinom o Mihajlu Pupinu. Skup je vodio zamenik predsednika Odbora za obeležavanje ovog jubileja – Nikola Stojšić. Na tribini je govorio domaćin, predsednik Matice  prof. dr Dragan Stanić, predsednik SANU Nikola Hajdin,  rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević i Milan Božić, predsednik Fonda „Mladen Selak“  iz Beograda. Među prisutnima na tribini bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, dekan Tehničkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Rade Doroslovački, kao i mnogi privrednici i drugi gosti.


Odbor je ovom tribinom nastavio kontinuitet borbe za afirmaciju Pupinovog lika i dela.

 DSC 0123 800x531 small     DSC 0128 800x519 small

 

 

Partnerstvo

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE I POKRAJINSKE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

IMG 0881smallPredmet  Sporazuma o saradnji Pokrajinske  NSZ i UPV je unapređenje saradnje i odnosa Unije i Nacionalne službe, kao strateških  partnera na poslovima povećanja konkurentnosti i zapošljivosti radne snage u raznim oblicima, sa posebnom usmerenošću ka sledećim ciljevima i to:

1.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o problemima u zapošljavanju u realnom sektoru, radi razmatranja mogućnosti rešavanja navedenih  problema kroz pokretanje postupka za izmenu propisa za lakše i brže zapošljavanje;
2.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o kretanjima nezaposlenosti i zapošljavanja u AP Vojvodina, o potrebama privrede za radnom snagom (suficitarnosti i deficitarnosti određenih zanimanja i mogućnosti obezbeđivanja potrebnih profila radnika);
3.    informisanju Unije o ponudi radne snage i uslugama za poslodavce:
a.    mogućnostima  selekcije i klasifikacije kandidata prema zahtevu poslodavca,
b.    savetovanju i pružanju pomoći u zbrinjavanju viška zaposlenih,
c.    učestvovanju  i  organizovanju sajmova zapošljavanja,
d.    organizovanju  dodatnog obrazovanja i obuka i
e.    finansijskoj podršci za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe;
4.    zajedničkoj podršci merama za suzbijanje sive ekonomije;
5.    zajedničkog rada u iznalaženju mogućnosti uticaja privrednika na obrazovanje kadrova i sticanje znanja koja su neophodna privredi u savremenim tokovima poslovanja kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
                           
OBLICI SARADNjE

Potpisnice Sporazuma su se usaglasile da će zajednički preduzimati sledeće aktivnosti:      
•    međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima sa temom unapređenja zapošljavanja;
•    organizovati zajedničke tribine i sastanake od obostranog interesa;
•    anketirati poslodavce za potrebe Nacionalne službe i obezbeđivati komunikaciju predstavnika Nacionalne službe sa poslodavcima;
•    zajednički istraživati problematiku nezaposlenosti;
•    izrađivati i implementirati projekte radi unapređenja rada Nacionalne službe, institucija, naučnoistraživačkih instituta i privrednih subjekata u cilju pospešivanja zapošljavanja;
•    međusobno informisati i povezivati članove Unije sa Nacionalnom službom i njenim organizacionim delovima kroz davanje informacija o trenutnim, kratkoročnim i dugoročnim kadrovskim potrebama, slobodnim poslovima, standardima i uslovima rada u određenim zanimanjima i poslovima.

IMG 0876small  IMG 0879small

 

 

Najave događaja