Vesti

Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

--------------------------------------------------------------------

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine – Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine. http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/398-konkurs-za-poslodavce-ravnopravnost  

--------------------------------------------------------------------
JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godiniROK 17. februar 2016. godine  - http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/396-1-2016-2016

--------------------------------------------------------------------
KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP VojvodiniROK 17. februar 206. godine - http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/394-konkurs-unapredjenje-polozaja-zena-u-vojvodini

--------------------------------------------------------------------
JAVNI KONKURS za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije - ROK 17. februar 2016. godine - http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/390-1-2016

--------------------------------------------------------------------
Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini - ROK 01. mart 2016. godine - http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Akonkurs-za-sufinansiranje-programa-projekata-u-oblasti-nauke-i-tehnolokog-razvoja-nevladinih-organizacija-u-autonomnoj-pokrajini-vojvodini&catid=2%3Ajavni-pozivi&Itemid=14
---------------------------------------------------------------------
Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini - ROK 01. decembar 2016. godine - http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Akonkurs-za-sufinansiranje-pogona-za-primenu-novih-tehnologija-u-ap-vojvodini&catid=2%3Ajavni-pozivi&Itemid=14
----------------------------------------------------------------------
Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno‐stručnih skupova u 2016. godini - ROK 01. decembar 2016. godine - http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Akonkurs-za-sufinansiranje-organizovanja-nauno-strunih-skupova-u-2016-godini&catid=2%3Ajavni-pozivi&Itemid=14
----------------------------------------------------------------------
Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje (CBC) kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera - ROK 31.12.2016. godine - http://ponudafondova.rs/ponuda-fondova/javni-poziv-za-podrsku-projektima-prekogranicne-saradnje-cbc-kroz-finansiranje-ucesca-aplikanatapartnera/
------------------------------------------------------------------------
KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE


Vlada Republike Italije odobrila je oktobra 2004. godine Republici Srbiji kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća. Sredstva revolving fonda i dalje su raspoloživa i mogu biti korišćena do 2022. godine.
Pored toga, sredstva novog kredita Republike Italije od 30 miliona evra raspoloživa su malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima od kraja aprila 2012. Sredstva će biti raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2016, a uz kraću ročnost do 2024. godine.
Namena kredita:
- najmanje 70% pojedinačnog kredita može se koristiti za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla;
- najviše 30% pojedinačnog kredita može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.
Uslovi kreditiranja:
-Iznos pojedinačnog kredita:
od 5.000 do 1.000.000 EUR za mikro preduzeća.
od 50.000 do 1,000,000 EUR za MSP.
od 150.000 do 2.000.000 EUR za javna komunalna preduzeća.
Kamatna stopa – fiksna do 4,85% – efektivna
Ročnost kredita do osam godina
Period počeka kredita do dve godine
Narodna banka Srbije, kao agent Vlade Republike Srbije, sredstva ovih kredita plasira krajnjim korisnicima preko devet posredničkih banaka:
BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
EUROBANK (www.eurobank.rs)
JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)
KBM BANKA (www.kbm.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs)
ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

 

 

Subvencije poslodavcima

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja


Unija poslodavaca Vojvodine se uključila u  promociju Programa i Konkursa za zapošljavanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u AP Vojvodini čiji su nosioci pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demogrfiju.

Planirana sredstva za zapošljavanje iznose 10 miliona dinara, obezbeđena su u Budžetu AP Vojvodine i namenjena su  poslodavcima u AP Vojvodini za podsticanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja putem refundacije troškova zarade, s ciljem da se doprinese procesu izlaska iz nasilja i reintegraciji ovih žena u društvo.

Pozivamo poslodavce da ukoliko imaju interes i mogućnost za zapošljavanje žena na određenim radnim mestima na period od 12 meseci uz refundaciju bruto troškova zarade, da se obrate Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za informacije i prijave (prijavljivanje traje do 1. septembra i obuhvatiće oko 200 žena).

Tekst Konkursa i obrasci za prijavljivanje

17072014 Vasin 02-res

 

 

160 godina od rođenja Mihajla Pupina

ODRŽAN SKUP U MATICI SRPSKOJ

 

Matica Srpska je  dala doprinos  jubileju 160 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, tribinom o Mihajlu Pupinu. Skup je vodio zamenik predsednika Odbora za obeležavanje ovog jubileja – Nikola Stojšić. Na tribini je govorio domaćin, predsednik Matice  prof. dr Dragan Stanić, predsednik SANU Nikola Hajdin,  rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević i Milan Božić, predsednik Fonda „Mladen Selak“  iz Beograda. Među prisutnima na tribini bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, dekan Tehničkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Rade Doroslovački, kao i mnogi privrednici i drugi gosti.


Odbor je ovom tribinom nastavio kontinuitet borbe za afirmaciju Pupinovog lika i dela.

 DSC 0123 800x531 small     DSC 0128 800x519 small

 

 

Partnerstvo

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE I POKRAJINSKE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

IMG 0881smallPredmet  Sporazuma o saradnji Pokrajinske  NSZ i UPV je unapređenje saradnje i odnosa Unije i Nacionalne službe, kao strateških  partnera na poslovima povećanja konkurentnosti i zapošljivosti radne snage u raznim oblicima, sa posebnom usmerenošću ka sledećim ciljevima i to:

1.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o problemima u zapošljavanju u realnom sektoru, radi razmatranja mogućnosti rešavanja navedenih  problema kroz pokretanje postupka za izmenu propisa za lakše i brže zapošljavanje;
2.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o kretanjima nezaposlenosti i zapošljavanja u AP Vojvodina, o potrebama privrede za radnom snagom (suficitarnosti i deficitarnosti određenih zanimanja i mogućnosti obezbeđivanja potrebnih profila radnika);
3.    informisanju Unije o ponudi radne snage i uslugama za poslodavce:
a.    mogućnostima  selekcije i klasifikacije kandidata prema zahtevu poslodavca,
b.    savetovanju i pružanju pomoći u zbrinjavanju viška zaposlenih,
c.    učestvovanju  i  organizovanju sajmova zapošljavanja,
d.    organizovanju  dodatnog obrazovanja i obuka i
e.    finansijskoj podršci za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe;
4.    zajedničkoj podršci merama za suzbijanje sive ekonomije;
5.    zajedničkog rada u iznalaženju mogućnosti uticaja privrednika na obrazovanje kadrova i sticanje znanja koja su neophodna privredi u savremenim tokovima poslovanja kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
                           
OBLICI SARADNjE

Potpisnice Sporazuma su se usaglasile da će zajednički preduzimati sledeće aktivnosti:      
•    međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima sa temom unapređenja zapošljavanja;
•    organizovati zajedničke tribine i sastanake od obostranog interesa;
•    anketirati poslodavce za potrebe Nacionalne službe i obezbeđivati komunikaciju predstavnika Nacionalne službe sa poslodavcima;
•    zajednički istraživati problematiku nezaposlenosti;
•    izrađivati i implementirati projekte radi unapređenja rada Nacionalne službe, institucija, naučnoistraživačkih instituta i privrednih subjekata u cilju pospešivanja zapošljavanja;
•    međusobno informisati i povezivati članove Unije sa Nacionalnom službom i njenim organizacionim delovima kroz davanje informacija o trenutnim, kratkoročnim i dugoročnim kadrovskim potrebama, slobodnim poslovima, standardima i uslovima rada u određenim zanimanjima i poslovima.

IMG 0876small  IMG 0879small

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

NOVE STOPE DOPRINOSA OD 1. AVGUSTA 2014. godine

 

U „Sl. glasniku RS" broj 57 od 30. maja 2014. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine.
Kao što smo već pisali u Računovodstvenoj praksi broj 10, najvažnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na povećanje ukupne stope doprinosa za PIO za 2 procenta, uz istovremeno smanjenje ukupne stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za isti procenat.
Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima, povećana je ukupna stopa doprinosa za PIO sa 24%, na 26%. Ukoliko se doprinos za PIO plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi: 14%, umesto 13% iz osnovice i 12%, umesto 11% na osnovicu.
Pored toga, smanjena je ukupna stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3%, na 10,3%, a ukoliko se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi 5,15%, umesto 6,15%.
Izmene stopa doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine.
Dakle, nove stope doprinosa primenjivaće se kod isplate ugovorenih naknada počev od 1. avgusta 2014. godine, kao i na isplatu zarada od 1. avgusta 2014. godine bez obzira za koji mesec se vrši isplata zarada.


Preuzeto sa sajta: www.praksa.rs

 

 

Najave događaja

PRIMENA NOVIH PROPISA O PDV-u, kao i drugih aktuelnih propisa

Seminar će se održati u sredu, 8. decembra 2015.godine od 13,00 do 15,00 časova u Amfiteatru na SPENS-u (I sprat, bioskop)