Vesti

Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini. Rok za konkurisanje: 31. oktobar 2015. Konkurs je raspisalo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja - http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije. Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala. - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-energetski-efikasne-opreme-i-opreme-neophodne-za-koriscenje-obnovljivih-izvora-energije/

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini - Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Za realizaciju obuke NSZ isplaćuje POSLODAVCU – 200 dinara po času obuke, najviše 90.000 dinara, NEZAPOSLENOM LICU – 6.000 din mesečno + troškove prevoza, NEZAPOSLENOJ OSOBI SA INVALIDITETOM – mesečnu novčanu pomoć u iznosu od 20% od iznosa minimalne zarade + troškove prevoza. Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“ do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu. - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiran_u_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2015._godini.cid18409?page=2
Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa u 2015. godini – Program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih bez kvalifikacija  koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, radi sticanja znanja i veština za rad, obavljanjem konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Program sticanja praktičnih znanja realizuje se kroz: osposobljavanje nezaposlenog bez kvalifikacija u trajanju od 6 meseci i zadržavanje lica u radnom odnosu najmanje 6 meseci po isteku perioda osposobljavanja. Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa nezaposlenima za vreme osposobljavanja, Nacionalna služba refundira neto zaradu lica u mesečnom iznosu od 23.000,00 dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“ do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu. - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stican_a_prakti_nih_znan_a_u_2015._godini.cid18410?page=1
Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita u 2015. godini - Program stručna praksa podrazumeva stručno  osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa posebnim zakonom, bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa traje najviše 12 meseci, tokom kojih NSZ isplaćuje 10.000 din licima sa srednjim obrazovanjem, 12.000 din licima sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem, 14.000 din licima sa visokim četvorogodišnjim obrazovanjem. Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“ do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu. - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_na_praksa_u_cilju_stican_a_uslova_za_polagan_e_stru_nog_ispita_u_2015._godini.cid18411?page=1

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini - Program podrazumeva sticanje posebnih praktičnih znanja i veština nezaposlenog za rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa traje 6 meseci i namenjena je nezaposlenima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem koja nisu sticala praktična znanja i veštine u zanimanju. NSZ isplaćuje 10.000 din licima sa srednjim obrazovanjem, 12.000 din licima sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem, 14.000 din licima sa visokim četvorogodišnjim obrazovanjem. Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“ do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu. - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_na_praksa__u_cilju_stican_a_posebnih_prakti_nih_znan_a_i_ve_tina__u_2015._godini.cid18413?page=1
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015. godini - odobrava se poslodavcima, koji pripadaju privatnom sektoru u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih,  koji se vode na evidenciji NSZ. Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih, na koje se ova subvencija primenjuje su: mladi do 30 godina starosti, stariji od 50 godina, nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe po osnovu viška, pripadnici romske nacionalnosti i osobe sa invaliditetom. Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti opštine u kojoj je sedište poslodavca. Javni oglas je otvoren od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“ do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu-http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_otvaran_e_novih_radnih_mesta_u_2015.godini.cid18416?page=0
Krediti za razvoj preduzetništva – Pravo na korišćenje ovih sredstava  imaju preduzetnici registrovani u relevantnom registru  na području Republike Srbije, koji u prethodne  dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Maksimalni iznos kredita iznosi 7.000.000,00  dinara, a minimalni 300.000,00 dinara. Kamata 2%, rok otplate 7 godina, sa grejs periodom od 2 godine. http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Reprogram – Korisnik kredita mora imati minimum 5 zaposlenih , ne može imati blokadu računa u momentu donošenja odluke o reprogramu, mora dokumentovati namensko korišćenje sredstava, prednost imaju korisnici koji posluju na području koje je bilo poplavljeno 2014. godine. Korisnik kredita u momentu donošenja odluke o reprogramu ne može imati više od 3 neizmirena (dospela) anuiteta. http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Investicioni krediti – Minimalni iznos kredita ne može biti manji od 2.000.000,00  dinara;  maksimalni iznos  ukupno odobrenih kredita / garancija jednom pravnom licu  sa povezanim licima ne može biti veći od 100.000.000,00  dinara, osim za  pravna lica – pretežne izvoznike, kod kojih maksimalan iznos ukupno odobrenih kredita / garancija jednom pravnom  licu sa povezanim licima ne može biti veći  od 200.000.000,00 dinara. http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (privredna društva) - Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2014. godine i kasnije. Konkurs je otvoren do utroška sredstava. - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Kreditna podrška za početnike – Start up krediti (preduzetnici) - Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2014. godine i kasnije. Konkurs je otvoren do utroška sredstava. - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Kratkoročni krediti za privredne subjekte – odobravaju privrednim subjektima,  za povremena obrtna sredstva za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede. Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, po srednjem kursu na dan uplate, rok otplate 3-12 meseci. Maksimalan iznos kredita je 100.000.000 dinara. Obaveza poslodavca je da tokom korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih. http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Krediti za mikro, mala, srednja, pravna lica za održavanje tekuće likvidnosti – Iznos kredita / garancije 500.000 – 100.000.000 dinara, kamata 2,5%, rok otplate 18 meseci (u okviru kojeg može postojati grejs period od 3 meseca), mesečna / tromesečna otplata kredita. Obaveza poslodavca je da tokom korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih. http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta - raspisao Razvojni fond AP Vojvodine, otvoren je do iskorišćenja sredstava - http://www.rfapv.rs/index-4.html  
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva.  Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica kategorisana kao mikro mala i srednja preduzeća  i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine. Krediti će se dodeljivati za potrebe održanja finansijske likvidnosti. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju. http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza - Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju. http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)
Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju. http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)
Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansira otvaranje pogona proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 245.000.000,00 dinara za 2015. godinu.Konkurs je otvoren tokom cele godine. http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=166
 

 

Subvencije poslodavcima

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja


Unija poslodavaca Vojvodine se uključila u  promociju Programa i Konkursa za zapošljavanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u AP Vojvodini čiji su nosioci pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demogrfiju.

Planirana sredstva za zapošljavanje iznose 10 miliona dinara, obezbeđena su u Budžetu AP Vojvodine i namenjena su  poslodavcima u AP Vojvodini za podsticanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja putem refundacije troškova zarade, s ciljem da se doprinese procesu izlaska iz nasilja i reintegraciji ovih žena u društvo.

Pozivamo poslodavce da ukoliko imaju interes i mogućnost za zapošljavanje žena na određenim radnim mestima na period od 12 meseci uz refundaciju bruto troškova zarade, da se obrate Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za informacije i prijave (prijavljivanje traje do 1. septembra i obuhvatiće oko 200 žena).

Tekst Konkursa i obrasci za prijavljivanje

17072014 Vasin 02-res

 

 

160 godina od rođenja Mihajla Pupina

ODRŽAN SKUP U MATICI SRPSKOJ

 

Matica Srpska je  dala doprinos  jubileju 160 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, tribinom o Mihajlu Pupinu. Skup je vodio zamenik predsednika Odbora za obeležavanje ovog jubileja – Nikola Stojšić. Na tribini je govorio domaćin, predsednik Matice  prof. dr Dragan Stanić, predsednik SANU Nikola Hajdin,  rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević i Milan Božić, predsednik Fonda „Mladen Selak“  iz Beograda. Među prisutnima na tribini bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, dekan Tehničkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Rade Doroslovački, kao i mnogi privrednici i drugi gosti.


Odbor je ovom tribinom nastavio kontinuitet borbe za afirmaciju Pupinovog lika i dela.

 DSC 0123 800x531 small     DSC 0128 800x519 small

 

 

Partnerstvo

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE I POKRAJINSKE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

IMG 0881smallPredmet  Sporazuma o saradnji Pokrajinske  NSZ i UPV je unapređenje saradnje i odnosa Unije i Nacionalne službe, kao strateških  partnera na poslovima povećanja konkurentnosti i zapošljivosti radne snage u raznim oblicima, sa posebnom usmerenošću ka sledećim ciljevima i to:

1.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o problemima u zapošljavanju u realnom sektoru, radi razmatranja mogućnosti rešavanja navedenih  problema kroz pokretanje postupka za izmenu propisa za lakše i brže zapošljavanje;
2.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o kretanjima nezaposlenosti i zapošljavanja u AP Vojvodina, o potrebama privrede za radnom snagom (suficitarnosti i deficitarnosti određenih zanimanja i mogućnosti obezbeđivanja potrebnih profila radnika);
3.    informisanju Unije o ponudi radne snage i uslugama za poslodavce:
a.    mogućnostima  selekcije i klasifikacije kandidata prema zahtevu poslodavca,
b.    savetovanju i pružanju pomoći u zbrinjavanju viška zaposlenih,
c.    učestvovanju  i  organizovanju sajmova zapošljavanja,
d.    organizovanju  dodatnog obrazovanja i obuka i
e.    finansijskoj podršci za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe;
4.    zajedničkoj podršci merama za suzbijanje sive ekonomije;
5.    zajedničkog rada u iznalaženju mogućnosti uticaja privrednika na obrazovanje kadrova i sticanje znanja koja su neophodna privredi u savremenim tokovima poslovanja kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
                           
OBLICI SARADNjE

Potpisnice Sporazuma su se usaglasile da će zajednički preduzimati sledeće aktivnosti:      
•    međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima sa temom unapređenja zapošljavanja;
•    organizovati zajedničke tribine i sastanake od obostranog interesa;
•    anketirati poslodavce za potrebe Nacionalne službe i obezbeđivati komunikaciju predstavnika Nacionalne službe sa poslodavcima;
•    zajednički istraživati problematiku nezaposlenosti;
•    izrađivati i implementirati projekte radi unapređenja rada Nacionalne službe, institucija, naučnoistraživačkih instituta i privrednih subjekata u cilju pospešivanja zapošljavanja;
•    međusobno informisati i povezivati članove Unije sa Nacionalnom službom i njenim organizacionim delovima kroz davanje informacija o trenutnim, kratkoročnim i dugoročnim kadrovskim potrebama, slobodnim poslovima, standardima i uslovima rada u određenim zanimanjima i poslovima.

IMG 0876small  IMG 0879small

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

NOVE STOPE DOPRINOSA OD 1. AVGUSTA 2014. godine

 

U „Sl. glasniku RS" broj 57 od 30. maja 2014. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine.
Kao što smo već pisali u Računovodstvenoj praksi broj 10, najvažnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na povećanje ukupne stope doprinosa za PIO za 2 procenta, uz istovremeno smanjenje ukupne stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za isti procenat.
Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima, povećana je ukupna stopa doprinosa za PIO sa 24%, na 26%. Ukoliko se doprinos za PIO plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi: 14%, umesto 13% iz osnovice i 12%, umesto 11% na osnovicu.
Pored toga, smanjena je ukupna stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3%, na 10,3%, a ukoliko se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi 5,15%, umesto 6,15%.
Izmene stopa doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine.
Dakle, nove stope doprinosa primenjivaće se kod isplate ugovorenih naknada počev od 1. avgusta 2014. godine, kao i na isplatu zarada od 1. avgusta 2014. godine bez obzira za koji mesec se vrši isplata zarada.


Preuzeto sa sajta: www.praksa.rs

 

 

Najave događaja