Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Novi Sad, 23. oktobar 2014.

SASTANAK POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA U OKVIRU IPA PROJEKTA "UNAPREĐENjE SOCIJALNOG DIJALOGA U RS"

 

23102014 PSES 01smallU okviru IPA tvining projekta "Unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji", 23. oktobra 2014. godine, u prostorijama Radničkog doma u Novom Sadu, održan je zajednički sastanak Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada. Nosilac dvogodišnjeg projekata, čija je realizacija otpočeta u maju ove godine, je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a tvining partner na projektu je Ministarstvo rada Republike Slovačke. Projekat se finansira iz pristupnih fondova EU. Cilj projekta je osnaživanje tripartitnog socijalnog dijaloga, kako bi on postao osnovni instrument kojim će Srbija unaprediti radno i socijalno zakonodavstvo harmonizacijom sa međunarodnim i standardima EU.
Projekat se realizuje kroz tri komponente: usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije; unapređivanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou; unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou lokalnih samouprava i u AP Vojvodini.

U okviru treće komponente projekta članovima Pokrajinskog i Gradskog socijalno-ekonomskog saveta eksperti iz Slovačke, Jan Gramata i Galia Terzieva, izložili su rezultate i analizu stanja na terenu. Učesnici sastanka su se u daljoj diskusiji složili u oceni da se tripartitni socijalni dijalog u Vojvodini kontinuirano odvija više od dvanaest godina, da je komunikacija između članica na visokom nivou, ali da je dijalog nedovoljno delotvoran zbog centralizacije odlučivanja na nacionalnom nivou o svim bitnim pitanjima koja utiču na uslove rada poslodavaca i položaj zaposlenih. Problem u osnivanju lokalnog socijalno-ekonomskog saveta u opštinama i gradovima je neshvatanje značaja socijalnog dijaloga od strane lokalnih samouprava, nepostojanje reprezentativnih poslodavačkih udruženja i komplikovana procedura upisa lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u Registar.
23102014 PSES 04smallU tom smislu, slovački eksperti su izneli da će u okviru projekta predložiti izmene u zakonskoj regulativi, koje se odnose na pojednostavljenje procedure registracije lokalnih saveta i na utvrđivanje reprezentativnosti socijalnih partnera na lokalnom nivou, na uvođenje prava na članstvo javnih preduzeća u udruženjima poslodavaca, na uspostavljanje i unapređenje komunikacije socijalnih saveta na horizontalnom i vertikalnom nivou, na funkcionalno povezivanje svih institucija koje imaju sličan delokrug rada kao socijalno-ekonomski saveti i, što je najznačajnije, regulisanje obaveze usaglašavanja stavova socijalnih partnera na Socijalno-ekonomskom savetu RS, kao deo obavezne zakonske procedure donošenja zakona od vitalnog interesa za zaposlene i poslodavce.

U narednim projektnim aktivnostima najavljene su radioce u lokalnim socijalno-ekonomskim savetima o modelima medijacije i pregovaranja, u cilju podizanja svesti socijalnih partnera o značaju, mogućnostima i potrebi za postajanjem socijalnog dijaloga.

23102014 PSES 02small  23102014 PSES 03small

 

 

Novi Sad, 28. jul 2014. godine

ODRŽANA 11. SEDNICA
POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


28072014 savet 3-res za sajtNa 11. sednici Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, održanoj 28. jula 2014. godine na dnevnom redu su bile dve teme: stavovi socijalnih partnera, članica PSES o usvojenim zakonoma u radno-socijalnoj sferi – Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i inicijativa za donošenje Zakona o zanatskoj delatnosti.

Povodom nedavno usvojenih izmena Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predstavnici članica PSES izneli su stavove svojih organizacija u vezi sa procedurom donošenja i sadržinom ovih zakona, koji nesumnjivo najdirektnije utiču na položaj svih poslodavaca i zaposlenih u Srbiji. Iako su stavovi socijalnih partnera o sadržini zakona različiti, u pogledu procedure donošenja svi su se složili u oceni da nije ispoštovana zakonska obaveza upućivanja nacrta zakona Socijalno-ekonomskom savetu Republike na mišljenje, a nije organizovana ni javna rasprava. Na taj način se pokazalo da socijalni dijalog na nacionalnom nivou ne funkcioniše. Suprotno tome, u Vojvodini se suštinski tripartitni socijalni dijalog neguje, pa Pokrajinski socijalno-ekonomski savet u kontinuitetu i uspešno radi već više od deset godina. Problem je u tome što Vojvodina nema dovoljno nadležnosti, tako da su dometi i rezultati rada PSES ograničeni.

Obrazlažući stavove Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin, predsednik, naglasio je da je ova organizacija, kao i UPS, u čijem je sastavu podržava izmene zakona, kao prvi korak ka unapređenju poslovnog ambijenta, te da Zakon o radu treba da sadrži samo okvir, a konkretne uslove treba direktno da dogovoraju direktno poslodavci i sindikati kolektivnim ugovorima.

U ime Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar, ukazao je na činjenicu da je prilikom njihovih donošenja izostao dijalog socijalnih partnera, a bez njega kao demokratske tekovine, dolazi do konflikata i sukoba između sveta rada i sveta kapitala. Postavlja se pitanje na koji način će se dijalog obnoviti nako ovakvih poteza, a posledice mogu da budu veoma ozbiljne.

Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine demantovao je navode da do sada važeći Zakon o radu nije sprečio otpuštanja radnika, već je dramatično smanjivanje broja zaposlenih rezultat loših, često kriminalnih privatizacija. Istakao je da reprezentativni sindikati nisu neodgovorne, retrogradne organizacije koje nisu svesne neophodnosti reformi, ali ne prihvataju da se one lome isključivo preko radnika, obespravnjenih i slabo plaćenih. Zato su u protestu koji su reprezentativni sindikati organizovali povodom načina donošenja dva zakona od životnog interesa za radnike simbolički sahranili socijalni dijalog u Srbiji.
Predsednik Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" Slavko Vlaisavljević informisao je PSES da je UGS "Nezavisnost" zbog svih događanja oko donošenja zakona doneo odluku o izlasku iz Socijalno-ekonomskog saveta RS, ali i iz svih lokalnih saveta. Iz tog razloga Pokrajinski odbor UGS "Nezavisnost" se privremeno povlači iz Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, što ne znači da on nije radio dobro. Naprotiv, PSES funkcioniše stalno u skladu sa zakonom, ali zbog nedovoljnih nadležnosti Vojvodine nije u mogućnosti da značajnije utiče na definisanje položaja zaposlenih i poslodavaca, što se rešava na nacionalnom nivou.

Na sednici je podržana inicijativa za donošenje Zakona o zanatskoj delatnosti, koju je uputio Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada. Pokrajinski socijalno-ekonomski savet će inicijativu, preko Pokrajinskog sekretarijata za privredu dostaviti Vladi AP Vojvodine. Od Pokrajinske vlade se očekuje da će ovu inicijativu podržati i proslediti je nadležnom ministarstvu Republike Srbije. Slavko Novaković je u obrazloženju inicijative istakao da se radi o reformskom zakonu čijim donošenjem bi se ova delatnost sistemski uredila, uticalo bi se na preusmeravanje crne ekonomije u legalne tokove, bila bi rešena mnoga egzistencijalna pitanja zanatlija i omogućeni uslovi za nova zapošljavanje. Radni tekst zakona je pripremljen u nadležnom Ministarstvu, pa je nejasno zbog čega se ne upućuje u proceduru donošenja.

VIDEO 1

VIDEO 2

 

Preuzeto sa www.pses.org.rs 

 

 

 

Unapređenje socijalnog dijaloga u Srbiji

ODRŽAN SASTANAK KOLEGIJUMA PSES U REALIZACIJI TVINING PROJEKTA

 

b1resDana 13. maja 2014. godine održana je sednica Kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na kojoj su se socijalni partneri sreli sa timom eksperata iz Slovačke, angažovanih na relaizaciji tvining projekta "Unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji". Tvining projekat finansira Evropska unija kroz sredstva IPA 2012, a korisnici su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Socijalno-ekonomski savet Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost", Unija poslodavaca Srbije, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet i lokalni socijalno-ekonomski saveti gradova i opština.
Eksperti iz Slovačke Jan Gramata, Mihal Njemec, Galia Terzieva i Valerija Kubalova, stalni tvining savetnik, istakli su da je glavni cilj projekta osnaživanje socijalnog dijaloga kako bi on postao glavni instrument uređivanja odnosa u Republici Srbiji u funkciji ekonomskog razvoja i efikasnije harmonizacije propisa sa standardima Evropske unije. Projektne aktivnosti su podeljene na tri komponente: usklađivanje radnog zakonodavstva RS sa direktivama Evropske unije, razvoj socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou i razvoj socijalnog dijaloga na lokalnom nivou. Cilj treće komponente projekta je edukacija socijalnih patrnera i lokalnih vlasti za uspostavljanje i razvijanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou gradova i opština, kao i razvoj tripartitnog socijalnog dijaloga na regionalnom, odnosno pokrajinskom nivou.
Članovi Kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta informisali su slovačke eksperte o osnivanju Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, o njegovom sastavu, delokrugu i načinu rada, kao i o iskustvima stečenim kroz deceniju postojanja. Svi prisutni članovi Kolegijuma složili su se u oceni da je tripartitni socijalni dijalog u Pokrajini na visokom nivou, ali da nije delotvoran, jer se praktično o svim najznačajnijim pitanjima socijalno-ekonomskog razvoja odlučuje u institucijama na nacionalnom nivou. U tom smislu ekspertima su dali i konkretne predloge za decentralizaciju odrđenih procedura u vezi sa osnivanjem lokalnih socijalno-ekonomskih saveta.
Na kraju sastanka konstatovano je da će Pokrajinski socijalno-ekonomski savet, u okviru projekta, ostvariti aktivno učešće u svim vidovima edukacije i da je veoma zaintersovan za svaku vrstu pomoći i sugestija slovačkih eksperata za dalji razvoj efektivnog tripartitnog socijalnog dijaloga u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

b2res  b3res

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

NOVI SAD, 1. novembar 2013. godine

ODRŽANA PETA SEDNICA POKRAJINSKOG

SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


Na 5. sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, održanoj 1. novembra 2013. godine, kojom je predsedavao Slavko Vlaisavljević, predsedavajući, izgrađen je zajednički tripartitni stav članova Saveta povodom inicijative Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine, promovisana je Kancelarija za preduzetništvo AP Vojvodine, prezentovane su mogućnosti socijalnih partnera u AP Vojvodini za praćenje rada Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), podržana je inicijativa Unije poslodavaca Vojvodine za smanjenje obaveza preduzetnika po osnovu firmarina i poreza na imovinu i utvrđen je predlog Finansijskog plana PSES za 2014. godinu.
Povodom zajedničke inicijative Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine prezentovan je pozitivan stav Unije poslodavaca Vojvodine o ovom pitanju kao i podrška Vlade AP Vojvodine da se odnosi između zaposlenih, odnosno sindikata i poslodavaca na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o radu, usaglašavaju i definišu socijalnim dijalogom i kolektivnim ugovorom. Konstatovano je da između reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca u Vojvodini postoji saglasnost za pristupanje pregovorima za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora, kao i dogovor da će po zaključivanju biti zatraženo prošireno dejstvo. Kao predstavnik Vlade Vojvodine u Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu, pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin je istakao da će pokrajinska Vlada socijalnim partnerima pružiti podršku i pomoć u pregovorima, ističući da Poseban kolektivni ugovor treba da bude u potpunosti usaglašen sa Zakonom o radu i svim ostalim zakonskim propisima na snazi u Republici Srbiji.
Pokrajinski socijalno-ekonomski savet obnovio je svoj raniji zahtev da se kroz predstojeće izmene Zakona o radu prenese sa Republike na odgovarajuće pokrajinske institucije nadležnost za registraciju sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriji AP Vojvodine, utvrđivanje njihove reprezentativnosti i davanje proširenog dejsta za kolektivne ugovore zaključene na pokrajinskom nivou. Osnovni cilj zahteva je da se kroz decentralizaciju u ovoj sferi obezbedi znatno efikasnije rešavanje navedenih pitanja.
U odnosu na paket mera Vlade Republike Srbije za konsolidaciju javnih finansija i podsticanje privrednog rasta i najavljene izmene zakona koje bi trebalo da doprinesu sprovođenju ekonomskih mera, konstatovano je da do sada nije bilo kvalitetne javne rasprave o reformama koje su od životnog značaja i za poslodavce i za zaposlene. U tom smislu istaknuto je da je Pokrajinski socijalno-ekonomski savet još prošle godine izveo analizu privredne situacije u zemlji i konsenzusom usvojio stavove o reformskim merama koje je neophodno preduzeti u cilju privrednog oporavka zemlje. Program Vlade AP Vojvodine za poboljšanje stanja u privredi Vojvodine, koji je takođe pripremljen još prošle godine, u širokoj raspravi naišao je na nepodeljenu podršku socijalnih partnera i svih drugih relevantnih institucija u Vojvodini. Nažalost, ni jedan od strateških pravaca reforme sadržan u Programu Vlade AP Vojvodine, nije našao svoje mesto u paketu mera Vlade Republike Srbije. Uz ocenu da je za uspeh ekonomskih mera, koje će značiti i bolne rezove, neophodan ozbiljan socijalni dijalog i široki društveni konsenzus, dogovoreno je da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet da svoj konstruktivni doprinos u sprovođenju reformi. Za sledeću sednicu Saveta članovi će pripremiti svoje stavove povodom predloženog paketa ekonomskih mera i izmena zakona. Stavovi će biti usaglašavani na sednici, a zatim će kao zajednički stav socijalnih partnera u AP Vojvodini biti prezentovani Vladi Republike Srbije.
Na sednici su prezentovane aktivnosti na osnivanju Kancelarije za preduzetništvo AP Vojvodine, koju će finansirati Vlada AP Vojvodine, a koja će biti formirana pri Uniji poslodavaca Vojvodine. Kancelarija se osniva u cilju unapređenja ambijenta za poslovanje preduzetnika i malih preduzeća, stvaranja uslova za njihovo međusobno povezivanje i poslovnu saranju sa domaćim i stranim investitorima, kao i organima lokalnih i pokrajinske vlasti. Podizanje poslovnih kapaciteta preduzetnika u funkciji je očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mesta, a samim tim i u funkciji ubrzanog održivog ekonomskog razvoja AP Vojvodine. Osnivanje Kancelarije za preduzetništvo AP vojvodine pozdravili su svi učesnici sednice.
Prezentacijom organizovanja i rada Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), koji predstavlja jedno od najznačajnijih konsultativno- savetodavnih tela Evropske komisije, predstavnik Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine Andrija Aleksić, predočio je i mogućnosti za uključivanje Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta u rad EESC. Istaknuto je da u sastavu Komiteta participiraju predstavnici socijalno-ekonomskih saveta država članica Evropske unije. S obzirom na to da EU socijalni dijalog tretira kao nacionalnu kategoriju, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet se, kao regionalni savet, može uključiti u EESC samo preko određenih projekata. U tom pravcu dogovoreno je će Fond Evropski poslovi APV, koji ima kancelariju u Briselu, blagovremeno iformisati pokrajinski socijalno-ekonomski savet o mogućnostima učešća u projektima u sferi socijalnog dijaloga i pružati pomoć u njihovoj pripremi i realizaciji.
Na zahtev Unije poslodavaca Vojvodine Savet je zauzeo jedinstven stav povodom višestrukog povećanja finasijskih obaveza preduzetnika, nakon smanjenja transfera sredstava lokalnim samoupravama iz republičkog budžeta. Naime, nedostajuća sredstva u budžetima lokalne samouprave nadoknađuju kroz značajno povećanje komunalnih taksi (posebno firmarina) i podizanjem osnovica za obračun poreza na nepokretnosti, što najdirektnije pogađa poslodavce. Zato je ocenjeno da lokalne samouprave imaju odgovornost da opredele visinu dažbina koje neće ugroziti normalno funkcionisanje poslodavaca. Dugoročno rešenje za finsiranje lokalnih samouprava, ali i punjenje budžeta na svim nivoima, je eliminisanje sive ekonomije preduzimanjem sveobuhvatnih sistemskih mera. Na taj način moguće je smanjiti namete za privredu, stvoriti uslove za održivo poslovanje, nove investicije i novo zapošljavanje, a samim tim i za razvoj lokalnih zajednica.

 

 

Novi Sad, 4. jul 2013. godine

ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

 

SL-1Na četvrtoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojom je predsedavao Slavko Vlaisavljević, predsedavajući Saveta, razmatrana su sledeća pitanja: informacija o stanju u privrednim subjektima na teritoriji AP Vojvodine; zajednička inicijativa Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost" za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine; Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2013. godinu, i Odluka o dodeli finansijskih sredstava socijalnim partnerima.
Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova informisao je članove Saveta o aktivnostima koje Vlada AP Vojvodine u saradnji sa socijalnim partnerima preduzima na rešavanju problema u preduzećima na teritoriji AP Vojvodine. Posebno je naglasio da bi trebalo analizirati podatak o tome da je izuzetno teška situacija u brojnim kolektivima, a da je protesta zaposlenih znatno manje nego prethodnih godina. U odnosu na štrajk zaposlenih u kompaniji Fabrika akumulatora Sombor, ocenjeno je da se problem neisplaćenih zarada, što je osnovni štrajkački zahtev, ne može rešavati izolovano i parcijalno u odnosu na rešavanje problema kreditne zaduženosti Koncerna Farmakom mb d.o.o. Šabac, u čijem je sastavu. Zbog toga je sa sednice upućena inicijativa da Vlada Republike Srbije preuzme rešavanje ovog problema, imajući u vidu veličinu i značaj Farmakoma. Jedino rešenje za oporavak Koncerna, po oceni članova PSES, jeste da se na osnovu analize poslovanja svih kompanija u njegovom sastavu odrede one koje imaju uslove za uspešno poslovanje, a zatim da se, uz posredovanje i pomoć Vlade, Farmakom sa bankama i ostalim glavnim poveriocima sporazume o kreditnim uslovima kojima će se to i omogućiti.
Pokrajinski socijalno-ekonomski savet konstatovao je da su za izlazak iz duboke ekonomske i socijalne krize u kojoj se nalazi naša zemlja neophodne radikalne reforme, kojima će biti obezbeđeni uslovi za razvoj privrede, izvozno orijentisane i konkurentne. Ocenjeno je da su za to neophodna tri preduslova – svođenje enormnih kamata na prosečne kamate u Evropskoj uniji, uvođenje realnog kursa dinara i usklađivanje javne potrošnje sa BDP. Reforme će sigurno biti bolne za najveći deo građana, a da bi dale željene rezultate, mora se obezbediti najširi društveni konsenzus o njihovoj neophodnosti, a posebno pravičnost u podeli tereta među glavnim socijalnim grupama.
Informišući članove Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta o početnim rezultatima realizacije strateških pravaca Programa Vlade AP Vojvodine za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva u Vojvodini, Miroslav Vasin je najavio da će za realizaciju svakog od strateških pravaca biti imenovan akcioni tim, sastavljen na tripartitnoj osnovi i proširen ekspertima za određeno pitanje. Imenovanje ovih timova bi trebalo da bude izvršeno na sledećoj sednici Saveta.
Članovi Saveta razmotrili su zajedničku inicijativu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora u AP Vojvodini. Po zauzimanju zajedničkog stava na sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, inicijativa će biti upućena Uniji poslodavaca Vojvodine, kao drugoj ugovornoj strani. Prilikom utvrđivanja inicijative konstatovano je da u Zakonu o radu postoji pravni osnov za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine, da je inicijativa legitimna i da, po mišljenju sindikata, postoji zajednički interes zaposlenih i poslodavaca u Vojvodini da se međusobni odnosi urede pregovorima i zaključivanjem kolektivnog ugovora.
Na sednici je usvojena Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2013. godinu i Odluka o dodeli podsticajnih sredstava socijalnim partnerima, članicama Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, za podizanje njihovih kapaciteta za učešće u tripartitnom socijalnom dijalogu u Pokrajini i na nivou lokalnih samouprava, kao i socijalnog dijaloga kod poslodavaca u AP Vojvodini.

Preuzeto sa sajta www.pses.org.rs

 

SL-2    SL-3

 

 

Još članaka...

  1. SES APV - osnovni pojmovi

Najave događaja