Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Novi Sad, 21. mart 2016. godine

23. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

 

b-1 smallNa 23. sednici održanoj 21. marta 2016. godine izvršen je izbor predsedavajućeg Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za naredni jednogodišnji mandatni period.  Nakon Pokrajinske vlade, predsedavanje u narednom jednogodišnjem periodu preuzima Savez samostalnih sindikata Vojvodine, na čiji je predlog za predsedavajućeg PSES izabran Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.  
U nastavku sednice konsenzusom su usvojeni Izveštaj o radu PSES za 2015. godinu, Orjentacioni plan rada PSES za 2016. godinu i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju PSES za 2015. godinu. Prilikom usvajanja ovih vrlo značajnih dokumenata, članovi PSES su se složili da je socijalni dijalog na nivou AP Vojvodine na izuzetno visokom nivou, a da je rad u 2015. godini bio vrlo intenzivan, te da je odlična saradnja između socijalnih partnera, a nedovoljne nadležnosti APV jedina granica za realizaciju mnogih ideja.
Udarna tačka dnevnog reda bila je Informacija Unije poslodavaca Vojvodine o aktivnostima kancelarije, odnosno sektora UPV za preduzetništvo, koji je osnovan krajem 2014. godine, uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade – Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i uz pomoć Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta. Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin je istakao da se sprovođenjem aktivnosti sektora za  preduzetništva olakšavaju uslovi za osnivanje i poslovanje preduzetnika, mikro i malih preduzeća u AP Vojvodini, a time se zadržavaju postojeća radna mesta i ostvaruju uslovi za nova zapošljavanja u ovom sektoru. Najznačajnije aktivnosti Unije poslodavaca Vojvodine u oblasti preduzetništva tokom 2015. godine odnosile su se na izgradnju početne baze podataka svih udruženja sa kontaktima, na stručnu pomoć preduzetnicima, konstantno dostavljanje informacija o svim subvencijama, javnim pozivima i konkursima, podršku i promovisanje preduzetništva žena, na isticanje problema u razvoju preduzetništva i predlaganje rešenja na svim skupovima na kojima je Unija poslodavaca učestvovala. Pored toga, na RTV Vojvodini, u seriji emisija „Biznis monitor“ stalna rubrika je bila „da sam ja ministar“ gde su preduzetnici imali priliku da iznesu najveće probleme u svom poslovanju i da predlože rešenja. Potpisan je Sporazum sa UG „Komšija“ iz oblasti zaštite životne sredine kroz besplatnu uslugu prikupljanja i predaje na reciklažu otpada kod preduzetnika, a organizovani su i besplatni edukativni programi i seminari  za preduzetnike. UPV je sugerisala u formiranju „Plana obuke Edukativnog centra za 2016. godinu“, dok je za Univerzitet u Novom Sadu  formulisala predlog aktuelnih privrednih tema za studentske radove iz oblasti preduzetništva. Socijalni partneri, članovi PSES  podržali su sve vođene aktivnosti, uz ocenu da je kancelarija, odnosno sektor za preduzetništvo  pri UPV radio veoma intezivno i kvalitetno, čime je u potpunosti opravdao ciljeve osnivanja.
b-2 smallPovodom informacije  o pripremi zajedničke internet platforme za sve lokalne socijalno-ekonomske savete u Republici Srbiji, u okviru realizacije tvining IPA Projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga u RS“   doneta je odluka da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet prihvata da bude glavni administrator platforme. Naime, eksperti iz Slovačke, tvining partnera u Projektu, sačinili su zajedničku internet stranicu za sve osnovane lokalne socijalno-ekonomske savete u RS (u Pokrajini Vojvodini i gradovima i opštinama Srbije). Uz ocenu da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet jedini poseduje sve potrebne tehnološko-tehničke i kadrovske kapacitete za održavanje zajedničke internet stranice, Kancelarija IPA projekta preporučila je da ovaj posao obavlja PSES, što je prihvaćeno donošenjem navedene odluke na sednici.
Kao gosti, sednici su prisustvovali Božidar Stanišić i Petar Čabrilo,  koji su u ime bačkopalanačkih preduzeća u stečaju: ad „Marina“, „Merkur Plus“ doo, ad „Merkur“, „Radnik“ ad, ad „Čelarevo“ i ad „Nopal“, obrazložili obraćanje PSES-u za pomoć radi povezivanja staža. Oko 1000 bivših radnika ovih preduzeća ne mogu da ostvare pravo na penziju jer poslodavci u određenom periodu nisu uplaćivali doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa im staž nije povezan.   
Ocenivši da se radi o ozbiljnom problemu, prisutnom na teritoriji cele Republike i da su zahtevi potpuno opravdani, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet je odlučio da uputi inicijativu Vladi Republike Srbije za sistemsko rešavanje problema nepovezanog penzijskog staža za sve zaposlene i bivše zaposlene na teritoriji cele Republike Srbije. Rešenje bi moglo da bude ili donošenje posebnog zakona, poput onog iz 2005. godine, kojim je omogućeno povezivanje staža do 31.12.2003. godine, ili izmene postojećih zakona. Samo na taj način moguće je ispraviti veliku nepravdu prema radnicima, koji bez bilo kakve svoje krivice, zbog toga što poslodavci nisu izvršavali zakonsku obavezu uplate doprinosa, a nadležne državne institucije nisu preduzele adekvatne mere, ne mogu da ostvare pravo na penziju.
b-3 smallPokrajinski socijalno–ekonomski savet zaključkom je podržao predlog i inicijativu Poslodavaca Novog Sada i Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada za uvođenje dualnog  obrazovanja u obrazovni sistem Republike Srbije, istakavši da je neophodno sprovesti reformu ukupnog obrazovnog sistema u pravcu usklađivanja sa potrebama privrede. Samo putem dualnog obrazovanja, odnosno kombinacijom teorije i praktične nastave, dobićemo obrazovanu, kvalifikovanu i motivisanu radnu snagu koja će odgovoriti zahtevima i potrebama privrede, a samim tim doći će i do smanjenja stope nezaposlenosti, prvenstveno mladih. Kvalitetna reforma obrazovnog sistema i sprovođenje dualnog obrazovanja izvodljivo je samo uz javno – privatno partnersto, zbog čega je neophodna stalna komunikacija i socijalni dijalog između institucija obrazovnog sistema i privrede, odnosno udruženja poslodavaca.
Na sednici su usvojena i interna opšta akta -  doneta Odluka o dopuni Poslovnika o radu PSES i novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PSES.

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

Najave događaja