Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Novi Sad, 4. jul 2013. godine

ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

 

SL-1Na četvrtoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojom je predsedavao Slavko Vlaisavljević, predsedavajući Saveta, razmatrana su sledeća pitanja: informacija o stanju u privrednim subjektima na teritoriji AP Vojvodine; zajednička inicijativa Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost" za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine; Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2013. godinu, i Odluka o dodeli finansijskih sredstava socijalnim partnerima.
Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova informisao je članove Saveta o aktivnostima koje Vlada AP Vojvodine u saradnji sa socijalnim partnerima preduzima na rešavanju problema u preduzećima na teritoriji AP Vojvodine. Posebno je naglasio da bi trebalo analizirati podatak o tome da je izuzetno teška situacija u brojnim kolektivima, a da je protesta zaposlenih znatno manje nego prethodnih godina. U odnosu na štrajk zaposlenih u kompaniji Fabrika akumulatora Sombor, ocenjeno je da se problem neisplaćenih zarada, što je osnovni štrajkački zahtev, ne može rešavati izolovano i parcijalno u odnosu na rešavanje problema kreditne zaduženosti Koncerna Farmakom mb d.o.o. Šabac, u čijem je sastavu. Zbog toga je sa sednice upućena inicijativa da Vlada Republike Srbije preuzme rešavanje ovog problema, imajući u vidu veličinu i značaj Farmakoma. Jedino rešenje za oporavak Koncerna, po oceni članova PSES, jeste da se na osnovu analize poslovanja svih kompanija u njegovom sastavu odrede one koje imaju uslove za uspešno poslovanje, a zatim da se, uz posredovanje i pomoć Vlade, Farmakom sa bankama i ostalim glavnim poveriocima sporazume o kreditnim uslovima kojima će se to i omogućiti.
Pokrajinski socijalno-ekonomski savet konstatovao je da su za izlazak iz duboke ekonomske i socijalne krize u kojoj se nalazi naša zemlja neophodne radikalne reforme, kojima će biti obezbeđeni uslovi za razvoj privrede, izvozno orijentisane i konkurentne. Ocenjeno je da su za to neophodna tri preduslova – svođenje enormnih kamata na prosečne kamate u Evropskoj uniji, uvođenje realnog kursa dinara i usklađivanje javne potrošnje sa BDP. Reforme će sigurno biti bolne za najveći deo građana, a da bi dale željene rezultate, mora se obezbediti najširi društveni konsenzus o njihovoj neophodnosti, a posebno pravičnost u podeli tereta među glavnim socijalnim grupama.
Informišući članove Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta o početnim rezultatima realizacije strateških pravaca Programa Vlade AP Vojvodine za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva u Vojvodini, Miroslav Vasin je najavio da će za realizaciju svakog od strateških pravaca biti imenovan akcioni tim, sastavljen na tripartitnoj osnovi i proširen ekspertima za određeno pitanje. Imenovanje ovih timova bi trebalo da bude izvršeno na sledećoj sednici Saveta.
Članovi Saveta razmotrili su zajedničku inicijativu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora u AP Vojvodini. Po zauzimanju zajedničkog stava na sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, inicijativa će biti upućena Uniji poslodavaca Vojvodine, kao drugoj ugovornoj strani. Prilikom utvrđivanja inicijative konstatovano je da u Zakonu o radu postoji pravni osnov za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine, da je inicijativa legitimna i da, po mišljenju sindikata, postoji zajednički interes zaposlenih i poslodavaca u Vojvodini da se međusobni odnosi urede pregovorima i zaključivanjem kolektivnog ugovora.
Na sednici je usvojena Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2013. godinu i Odluka o dodeli podsticajnih sredstava socijalnim partnerima, članicama Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, za podizanje njihovih kapaciteta za učešće u tripartitnom socijalnom dijalogu u Pokrajini i na nivou lokalnih samouprava, kao i socijalnog dijaloga kod poslodavaca u AP Vojvodini.

Preuzeto sa sajta www.pses.org.rs

 

SL-2    SL-3

 

 

Najave događaja