Socijalno ekonomski savet APV (SES)

NOVI SAD, 1. novembar 2013. godine

ODRŽANA PETA SEDNICA POKRAJINSKOG

SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


Na 5. sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, održanoj 1. novembra 2013. godine, kojom je predsedavao Slavko Vlaisavljević, predsedavajući, izgrađen je zajednički tripartitni stav članova Saveta povodom inicijative Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine, promovisana je Kancelarija za preduzetništvo AP Vojvodine, prezentovane su mogućnosti socijalnih partnera u AP Vojvodini za praćenje rada Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), podržana je inicijativa Unije poslodavaca Vojvodine za smanjenje obaveza preduzetnika po osnovu firmarina i poreza na imovinu i utvrđen je predlog Finansijskog plana PSES za 2014. godinu.
Povodom zajedničke inicijative Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju AP Vojvodine prezentovan je pozitivan stav Unije poslodavaca Vojvodine o ovom pitanju kao i podrška Vlade AP Vojvodine da se odnosi između zaposlenih, odnosno sindikata i poslodavaca na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o radu, usaglašavaju i definišu socijalnim dijalogom i kolektivnim ugovorom. Konstatovano je da između reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca u Vojvodini postoji saglasnost za pristupanje pregovorima za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora, kao i dogovor da će po zaključivanju biti zatraženo prošireno dejstvo. Kao predstavnik Vlade Vojvodine u Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu, pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin je istakao da će pokrajinska Vlada socijalnim partnerima pružiti podršku i pomoć u pregovorima, ističući da Poseban kolektivni ugovor treba da bude u potpunosti usaglašen sa Zakonom o radu i svim ostalim zakonskim propisima na snazi u Republici Srbiji.
Pokrajinski socijalno-ekonomski savet obnovio je svoj raniji zahtev da se kroz predstojeće izmene Zakona o radu prenese sa Republike na odgovarajuće pokrajinske institucije nadležnost za registraciju sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriji AP Vojvodine, utvrđivanje njihove reprezentativnosti i davanje proširenog dejsta za kolektivne ugovore zaključene na pokrajinskom nivou. Osnovni cilj zahteva je da se kroz decentralizaciju u ovoj sferi obezbedi znatno efikasnije rešavanje navedenih pitanja.
U odnosu na paket mera Vlade Republike Srbije za konsolidaciju javnih finansija i podsticanje privrednog rasta i najavljene izmene zakona koje bi trebalo da doprinesu sprovođenju ekonomskih mera, konstatovano je da do sada nije bilo kvalitetne javne rasprave o reformama koje su od životnog značaja i za poslodavce i za zaposlene. U tom smislu istaknuto je da je Pokrajinski socijalno-ekonomski savet još prošle godine izveo analizu privredne situacije u zemlji i konsenzusom usvojio stavove o reformskim merama koje je neophodno preduzeti u cilju privrednog oporavka zemlje. Program Vlade AP Vojvodine za poboljšanje stanja u privredi Vojvodine, koji je takođe pripremljen još prošle godine, u širokoj raspravi naišao je na nepodeljenu podršku socijalnih partnera i svih drugih relevantnih institucija u Vojvodini. Nažalost, ni jedan od strateških pravaca reforme sadržan u Programu Vlade AP Vojvodine, nije našao svoje mesto u paketu mera Vlade Republike Srbije. Uz ocenu da je za uspeh ekonomskih mera, koje će značiti i bolne rezove, neophodan ozbiljan socijalni dijalog i široki društveni konsenzus, dogovoreno je da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet da svoj konstruktivni doprinos u sprovođenju reformi. Za sledeću sednicu Saveta članovi će pripremiti svoje stavove povodom predloženog paketa ekonomskih mera i izmena zakona. Stavovi će biti usaglašavani na sednici, a zatim će kao zajednički stav socijalnih partnera u AP Vojvodini biti prezentovani Vladi Republike Srbije.
Na sednici su prezentovane aktivnosti na osnivanju Kancelarije za preduzetništvo AP Vojvodine, koju će finansirati Vlada AP Vojvodine, a koja će biti formirana pri Uniji poslodavaca Vojvodine. Kancelarija se osniva u cilju unapređenja ambijenta za poslovanje preduzetnika i malih preduzeća, stvaranja uslova za njihovo međusobno povezivanje i poslovnu saranju sa domaćim i stranim investitorima, kao i organima lokalnih i pokrajinske vlasti. Podizanje poslovnih kapaciteta preduzetnika u funkciji je očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mesta, a samim tim i u funkciji ubrzanog održivog ekonomskog razvoja AP Vojvodine. Osnivanje Kancelarije za preduzetništvo AP vojvodine pozdravili su svi učesnici sednice.
Prezentacijom organizovanja i rada Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), koji predstavlja jedno od najznačajnijih konsultativno- savetodavnih tela Evropske komisije, predstavnik Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine Andrija Aleksić, predočio je i mogućnosti za uključivanje Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta u rad EESC. Istaknuto je da u sastavu Komiteta participiraju predstavnici socijalno-ekonomskih saveta država članica Evropske unije. S obzirom na to da EU socijalni dijalog tretira kao nacionalnu kategoriju, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet se, kao regionalni savet, može uključiti u EESC samo preko određenih projekata. U tom pravcu dogovoreno je će Fond Evropski poslovi APV, koji ima kancelariju u Briselu, blagovremeno iformisati pokrajinski socijalno-ekonomski savet o mogućnostima učešća u projektima u sferi socijalnog dijaloga i pružati pomoć u njihovoj pripremi i realizaciji.
Na zahtev Unije poslodavaca Vojvodine Savet je zauzeo jedinstven stav povodom višestrukog povećanja finasijskih obaveza preduzetnika, nakon smanjenja transfera sredstava lokalnim samoupravama iz republičkog budžeta. Naime, nedostajuća sredstva u budžetima lokalne samouprave nadoknađuju kroz značajno povećanje komunalnih taksi (posebno firmarina) i podizanjem osnovica za obračun poreza na nepokretnosti, što najdirektnije pogađa poslodavce. Zato je ocenjeno da lokalne samouprave imaju odgovornost da opredele visinu dažbina koje neće ugroziti normalno funkcionisanje poslodavaca. Dugoročno rešenje za finsiranje lokalnih samouprava, ali i punjenje budžeta na svim nivoima, je eliminisanje sive ekonomije preduzimanjem sveobuhvatnih sistemskih mera. Na taj način moguće je smanjiti namete za privredu, stvoriti uslove za održivo poslovanje, nove investicije i novo zapošljavanje, a samim tim i za razvoj lokalnih zajednica.

 

 

Najave događaja