Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Novi Sad, 23. oktobar 2014.

SASTANAK POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA U OKVIRU IPA PROJEKTA "UNAPREĐENjE SOCIJALNOG DIJALOGA U RS"

 

23102014 PSES 01smallU okviru IPA tvining projekta "Unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji", 23. oktobra 2014. godine, u prostorijama Radničkog doma u Novom Sadu, održan je zajednički sastanak Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada. Nosilac dvogodišnjeg projekata, čija je realizacija otpočeta u maju ove godine, je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a tvining partner na projektu je Ministarstvo rada Republike Slovačke. Projekat se finansira iz pristupnih fondova EU. Cilj projekta je osnaživanje tripartitnog socijalnog dijaloga, kako bi on postao osnovni instrument kojim će Srbija unaprediti radno i socijalno zakonodavstvo harmonizacijom sa međunarodnim i standardima EU.
Projekat se realizuje kroz tri komponente: usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije; unapređivanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou; unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou lokalnih samouprava i u AP Vojvodini.

U okviru treće komponente projekta članovima Pokrajinskog i Gradskog socijalno-ekonomskog saveta eksperti iz Slovačke, Jan Gramata i Galia Terzieva, izložili su rezultate i analizu stanja na terenu. Učesnici sastanka su se u daljoj diskusiji složili u oceni da se tripartitni socijalni dijalog u Vojvodini kontinuirano odvija više od dvanaest godina, da je komunikacija između članica na visokom nivou, ali da je dijalog nedovoljno delotvoran zbog centralizacije odlučivanja na nacionalnom nivou o svim bitnim pitanjima koja utiču na uslove rada poslodavaca i položaj zaposlenih. Problem u osnivanju lokalnog socijalno-ekonomskog saveta u opštinama i gradovima je neshvatanje značaja socijalnog dijaloga od strane lokalnih samouprava, nepostojanje reprezentativnih poslodavačkih udruženja i komplikovana procedura upisa lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u Registar.
23102014 PSES 04smallU tom smislu, slovački eksperti su izneli da će u okviru projekta predložiti izmene u zakonskoj regulativi, koje se odnose na pojednostavljenje procedure registracije lokalnih saveta i na utvrđivanje reprezentativnosti socijalnih partnera na lokalnom nivou, na uvođenje prava na članstvo javnih preduzeća u udruženjima poslodavaca, na uspostavljanje i unapređenje komunikacije socijalnih saveta na horizontalnom i vertikalnom nivou, na funkcionalno povezivanje svih institucija koje imaju sličan delokrug rada kao socijalno-ekonomski saveti i, što je najznačajnije, regulisanje obaveze usaglašavanja stavova socijalnih partnera na Socijalno-ekonomskom savetu RS, kao deo obavezne zakonske procedure donošenja zakona od vitalnog interesa za zaposlene i poslodavce.

U narednim projektnim aktivnostima najavljene su radioce u lokalnim socijalno-ekonomskim savetima o modelima medijacije i pregovaranja, u cilju podizanja svesti socijalnih partnera o značaju, mogućnostima i potrebi za postajanjem socijalnog dijaloga.

23102014 PSES 02small  23102014 PSES 03small

 

 

Najave događaja