Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu

21/09/2020
RRA-Backa-i-NS-Konkurs_bespovratna_sredstva.jpg

Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu raspisuje se u cilju jačanja konkurentnosti, unapređenja poslovanja i internacionalizacije, kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u opremu, rasta prihoda, unapređenja tehnologije procesa proizvodnje kao i podsticanja zaštite životne sredine, privrednih subjekata na teritoriji Grada Novog Sada.

Jedan privredni subjekat može na ovom Javnom pozivu da učestvuje samo sa jednom prijavom.

Iznos odobrenih bespovratnih sredstava po prijavi može biti maksimalno do 500.000,00 RSD sa PDV. Bespovratna sredstva će se dodeljivati u visini do 100% traženog iznosa.

Finansijska sredstva po osnovu ovog Javnog poziva se mogu koristiti za nabavku jednog ili više osnovnih sredstava (mašine i opreme). Pravo učešća na Javnom pozivu imaju mikro i mala preduzeća i preduzetnici, registrovani na teritoriji Grada Novog Sada najkasnije do 31.  decembra 2018. godine.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu koji je dostupan na internet stranicama Regionalne razvojne agencije Bačka: www.rda-backa.rs i Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada: www.privredans.com.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi ličnom predajom u prijemnoj kancelariji Regionalne razvojne agencije Bačka, Bulevar Mihajla Pupina broj 20, drugi sprat, 21000 Novi Sad, u vremenu od 9.00 do 15.00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

ZA REGIONALNU RAZVOJNU AGENCIJU BAČKA

>>NE OTVARATI<<

“Prijava na JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro  i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu“  ili putem pošte, u  zatvorenoj koverti sa naznakom:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BAČKA

Bulevar Mihajla Pupina broj 20, 21000 Novi Sad

>>NE OTVARATI<<

“Prijava na JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu“.

Rok za podnošenje prijava je: 2. oktobar 2020. godine

Sve informacije vezano za Javni poziv dostupne su na internet stranicama Regionalne razvojne agencije Bačka: www.rda-backa.rs i Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada: www.privredans.com.

Dokumentacija:

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT