Centar-za-digitalnu-transformaciju-LOGO.png

18/07/2022

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI)

Učesnici u programu podrške iz oblasti veštačke inteligencije dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su

 • Besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti
 • Rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju
 • Bespovratna subvencija Centra za digitalnu transformaciju do 12.000 evra (implementacija definisanog rešenja kroz konsalting) kojom se, zapravo, izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju.
 • Supervizija implementiranog rešenja

*Napomena: Kompanije koje se prijave za program iz oblasti veštačke inteligencije moraju da popune upitnik “Index AI spremnosti” i upitnik “Digitalna konkurentnost”

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije uputio je Javni poziv kompanijama da konkurišu za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2022“ i da uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju (ISO 17024) unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata.

Učesnici u ovom programu podrške dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su:

 • Besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti.
 • Rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju
 • Bespovratna subvencija Centra za digitalnu transformaciju do 6.000 evra (implementacija definisanog rešenja kroz konsalting) kojom se, zapravo, izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju.
 • Supervizija implementiranog rešenja
UNDP-Serbia-logo.jpg

18/07/2022

Javni poziv za inovativna rešenja za dekarbonizaciju koja doprinose pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji

Cilj Javnog poziva je da pomogne primenu inovativnih rešenja za dekarbonizaciju privrede i industrije i pravednu zelenu tranziciju u Srbiji. Uz to, Poziv će podstaći jačanje saradnje kompanija iz Srbije sa kompanijama iz Japana i Evropske unije koje primenjuju principe zelenog poslovanja. Na primer, primenom novih tehnologija, ova rešenja treba da omoguće veću upotrebu energije iz obnovljivih izvora, poboljšaju energetsku efikasnost, doprinesu efikasnijoj upotrebi prirodnih resursa i ponovnoj upotrebi organskog i komunalnog otpada, kao i da uvedu automatizaciju i digitalizaciju u organizaciju i proces proizvodnje.

Na ovaj Javni poziv mogu da se prijave javna i privatna preduzeća koja su registrovana u Republici Srbiji, samostalno ili u konzorcijumu. Ukoliko se radi o konzorcijumu, u njemu mogu da učestvuju kompanije iz Japana i iz Evropske unije koje posluju u Srbiji, kao i naučno-istraživačke organizacije i institucije, privredna društva i kompanije iz privatnog i javnog sektora iz Srbije.

Rok za prijavu je 15. avgust 2022. godine do 17 sati. Za sve zainteresovane kandidate 20. i 27. jula biće organizovani Info dani, na kojima će moći da dobiju više informacija o načinu prijavljivanja, kao i o samom Javnom pozivu.

index-e1592289901497.png

18/07/2022

Javni poziv za program akceleracije – Katapult

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifokovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara.

program Katapult je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih prijava.

Posebno se ohrabruje učešće žena preduzetnica u programu Katapult.

Rok za dostavljanje prijava je 15. septembar 2022. godine do 15 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: katapult@inovacionifond.rs , kao i na veb stranici programa Katapult.

Horizon_Europe_poster7.png

21/03/2022

„EIC Pathfinder“  – namenjeno kompanijama za razvijanje revolucionarno nove tehnologije, sa potencijalom za stvaranje novih tržišta i/ili za rešavanje globalnih izazova.

Rok za apliciranje je 04 maj 2022. godine do  17 časova.

„EIC Transition“ – namenjeno naučnim institucijama i kompanijama  za razvijanje tehnoloških i poslovnih ideja radi povećanja  tehnološke i tržišne spremnosti.

Na poziv se može aplicirati tokom cele godine, tačke preseka su 04. maj i 28. septembar 2022. godine.

„EIC Accelerator“ – namenjeno  kompanijama  posebno startap i spinout kompanijama, da razviju i uvećaju inovacije.

Na poziv se može aplicirati tokom cele godine, tačke preseka su 23. mart, 15. jun i 05. oktobar 2022. godine.

Ministar-za-tehnol.-inovacije-LOGO.png

21/02/2022

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Sredstva namenjena za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:

 1. Izradu i sprovođenje kampanje za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u sredstvima javnog informisanja na lokalnom i nacionalnom nivou (izrada kreativnih rešenja, produkcija TV emisija, promotivne kampanje u elektronskim i štampanim medijima i sl.);
 2. Organizaciju manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji (organizacija konferencija, okruglih stolova, radionica, predavanja i sl.);
 3. Izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;
 4. Izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji (sprovođenje terenskih i telefonskih istraživanja, fokus grupa i sl.);
 5. Izradu multimedijalnih i štampanih publikacija kojima se promovišu inovacije i inovaciono preduzetništvo (izrada plakata, brošura, letaka, video materijala i sl.) i
 6. Osmišljavanje i sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda (izrada platformi za virtualizaciju istorijskih događaja i objekata, digitalizacija kulturne, umetničke i naučne baštine i njeno približavanje mladim generacijama koji su aktivni korisnici tehnologija i sl.).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Sredstva namenjena za podršku razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:

1) za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji ženskog inovacionog preduzetništva, kao i za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji ženskog inovacionog preduzetništva u široj populaciji i

2) za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj inovacionih preduzetničkih veština među ženama, za realizaciju programa promocije ženskog inovacionog preduzetništva, za dodelu podsticaja ženama preduzetnicama u cilju unapređenja i razvoja njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta, kao i za druge projekte kojima se razvija i promoviše žensko inovaciono preduzetništvo na lokalnom nivou.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Ministarstvo-trgovine-turzima-i-telekomunikacija-LOGO.jpg

21/02/2022

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,

(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,

(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,

(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,

(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine.

nacionalna.sluzba-LOGO.jpg

02/04/2021

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Ministarstvo-privrede-LOGO.jpg

01/02/2021

FOND ZA RAZVOJ:

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini

Program se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2020, 2021. i 2022. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine (uključujući i 2022. godinu), a čiji je:

-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE:

 

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 

Mentoring čini skup sledećih usluga:

– Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;

– Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;

– Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;

– Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;

– Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

– Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;

– Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;

– Kaizen;

– Konsalting;

– Savetovanje/koučing;

– Obuka;

– Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2022. godine.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT