17/05/2024

Sastanak je održan 15. maja 2024. godine, u  Beogradu, a organizovale su ga organizacije članice ALTOGETHER projektnog tima za Srbiju –Unija poslodavaca Vojvodine i Savez samostalnih sindikata Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici različitih sektora i teritorijalnih organizacija SSSS, kao i predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine i Srbije – poslodavci iz više gradova Srbije.

Sastanak su zajednički otvorili Duško Vuković – potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Vladimir Lalošević – predsednik Unije poslodavaca Vojvodine. Zatim je Branislava Đukić, sekretar Unije poslodavaca Vojvodine i projektni kordinator ukratko predstavila ALTOGETHER projekat – ciljeve, nosioca projekta i partnere, direktorat EK koji ovaj projekat finansira, osnovne pojmove vezane za informisanje i participaciju radnika, kao i rezultate projekta – brošuru, liflet, Konsultativne centre i platformu za eUčenje.

Bojana Bijelović Bosanac predstavila je nalaze i rezultate Nacionalnog izveštaja Projekta za Srbiju, koji je za potrebe ovog projekta izradio Savez samostalnih sindikata Srbije. Predstavljene su odredbe zakona koji u Srbiji regulišu oblast participacije radnika, ali i EU direktive iz ove oblasti. Naglašeno je da se informisanje i participacija zaposlenih u Srbiji najviše realizuje kroz tripartitni socijalni dijalog, ali da ne treba zanemariti ni kolektivne ugovore, posebno one na nivou kompanija.

Vladimir Lalošević, koji je bio ekspert u delu projekta koji se odnosio na uspostavljanje i rad Konsultativnog centra i Platforme za eUčenje za Srbiju – predstavio je ova dva inovativna alata kroz detaljno uputstvo šta su oni, čemu su namenjeni, kako se koriste, kako se ulogovati, i šta korisnik dobija njihovim korišćenjem.

Miljana Stojšić Stojanovska kroz svoju prezentaciju dala je predloge za unapređenje procesa uključivanja zaposlenih u informisanje i upravljanje kompanijama. Istaknuto je da samo zajedničkim radom, kroz promovisanje značaja participacije radnika možemo napredovati, imati stabilne kompanije i dobre uslove rada. Ono što prvo možemo da uradimo, od čega možemo da krenemo, jeste zajedničko iniciranje donošenja Strategije ili drugog akta za jačanje kapaciteta za učešće radnika. Prihvaćeno je da SSSS i UPV zajednički iniciraju ovu akciju, zajednički kreiraju Strategiju i daju preporuku svojim članovima (poslodavcima i zaposlenima) da je uvrste u svoju praksu i kulturu poslovanja.

Svi učesnici pozvani da se uključe u dalje informisanje i saradnju kroz rad E-platforme, koja se nalazi na sajtu projekta ALTOGETHER

ALTOGETHER facebook page

         


28/03/2024

Unija poslodavaca učestvuje kao partner u EU projektu „ALTOGETHER – Efikasan sistem konsultovanja i učestvovanja u odlučivanju koji razvijaju poslodavci i zaposleni u cilju rešavanja kriznih situacija“.

Nosilac je Federacija udruženja mladih preduzetnika i preduzetnika Kastilja-La Manča Španija, а partneri su poslodavačke i sindikalne organizacije iz Poljske, Nemačke, Portugala, Rumunije, Crne Gore i Srbije. Projekat je fokusiran na pronalaženje najboljeg rešenja za obezbeđivanje radnicima pristupa informacijama, konsultacijama i učešću u rešavanju uticaja zdravstvene krize COVID-19 i drugih kriza i oporavku od štete. Zamišljen je kao kreativno rešenje čiji je cilj da ublaži uticaj pandemije i drugih kriza na poslodavce i zaposlene.

U okviru ovog projekta kreirani su Konsultativni centri i Platforme za korisnike iz svih zemalja učesnica u projektu. Konsultativni centri služe kao operativni centar projekta tako što podstiču razmenu informacija i omogućavaju aktivne konsultacije. Istovremeno, platforma za samostalno učenje, ključna komponenta našeg projekta, predstavlja prostor za samostalno učenje i participaciju, koji je pristupačan i u potpunosti prilagođen korisniku.

Konsultativnom centru se može pristupiti preko web stranice ili mobilnog telefona. Pored programa za samostalno učenje, u okviru Konsultativnog centra nalaze se i resursi uključuju dokumente, članke, vebinare, video zapise, linkove koji se odnose na direktive EU, propise, informacije o ALTOGETHER projektu i druge relevantne informacije.

Pored toga, Centar omogućava i učešće u konsultacijama sa ekspertima i drugim zainteresovanim stranama, postavljaju pitanja i doprinose diskusijama na temu konsultovanja i učešća radnika u odlučivanju i upravljanju kompanijom. Eksperti – profesionalci iz različitih oblasti relevantnih za ovaj projekat biće dostupni za online i offline konsultacije.

Drugi inovativni alat razvijen u okviru ALTOGETHER projekta je najsavremenija platforma za samostalno učenje, koja predstavlja niz funkcija i resursa za podršku angažovanju i obrazovanju zainteresovanih strana. Ona podstiče nezavisno učenje i rešavanje problema, a opremljena je sveobuhvatnim resursima koji svakome omogućavaju da uči sopstvenim tempom. Pristup Platformi omogućen je na LINKU

U ime ALTOGETHER projekta pozivamo poslodavce i zaposlene da se pridruže našoj platformi za samostalno učenje, da se uključe u konsultacije, podele svoja iskustva i doprinesu pronalaženju šireg rešenja u našoj kolektivnoj borbi protiv posledica pandemije.


29/01/2024

Ovog meseca Unija poslodavaca Vojvodine završava još jedan EU projekat na kojem je naša organizacija jedan od partnera – “Nova normalnost – Jačanje učešća i konsultovanja radnika nakon KOVID-19 krize u transportnim preduzećima (NeNPIC)“

 

Nosilac projekta je  Autonomna federacija transportnih sindikata FAST iz Italije, a partneri su poslodavačke i sindikalne organizacije iz Poljske, Litvanije, Španije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Projekat je finansirao Generalni direktorat Evropske komisije za međunarodna partnerstva.

 

Osnovni cilj projekta bio je okupiti sindikate, organizacije poslodavaca i stručnjake kako bi se sagledalo učešće zaposlenih u smanjenju i prevazilaženju negativnog uticaja mera KOVID-19 na poslodavce i radnike u transportnom sektoru. Tokom rada na projektu tražili smo efikasna rešenja koja odražavaju potrebe radnika i poslodavaca u transportnom sektoru uzimajući u obzir specifičnosti svake zemlje učesnice. Pored toga, uspostavljena je međunarodna mreža za podršku pravilnom funkcionisanju prava radnika na informacije, konsultacije i učešće i promovisanje uspešne prakse kriznog menadžmenta koje mogu biti korisne u budućnosti.

 

Povodom završetka Projekta dana 17. januara održan je Nacionalni sastanak za Srbiju, na kojem su predstavljene osnovne informacije o projektu, faze i najznačajniji rezultati i zaključci Nacionalnog izveštaja LINK , kao i Uporedni izveštaj o istraživanjima zemalja učesnica Projekta LINK . Posebno je predstavljen Vodič za efikasno radničko učešće u donošenju odluka u okviru kompanija uz pomoć jačanja učešća i konsultovanja radnika nakon COVID 19 u kompanijama koje posluju u sektoru transporta LINK . Ova prezentacija naišla je na izuzetnu pažnju učesnika Nacionalnog sastanka, uz zaključak da Vodič i njegova prezentacija mogu biti odlična uputstva kroz koja će se informisanje i participacija radnika implementirati u preduzećima. Predloženo je i da se Vodič predstavi na sednicama socijalno-ekonomskih saveta na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

 

Ovaj projekat, kao i nekoliko prethodnih na kojima je Unija poslodavaca Vojvodine učestovovala sa poslodavačkim i sindikalnim organizacijama iz Evrope, kao glavnu temu imaju informisanje i participaciju radnika u upravljanju kompanijama. Unapređenje procesa participacije radnika u konkretnom preduzeću može doprineti poboljšanju radne atmosfere, povećanju produktivnosti i stvaranju osećaja pripadnosti zaposlenih. Takođe, važno je omogućiti zaposlenima da učestvuju u procesu donošenja odluka koje ih direktno pogađaju, kroz implementaciju sistema kao što su odbori u kojima će zaposleni imati svog predstavnika i na kojima zaposleni mogu izneti svoje mišljenje.

NBP06935-resized-1200x800.jpg

09/11/2023

Prva DiGiTrans konferencija u organizaciji Unije poslodavaca Vojvodine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, održana je 2. novembra u prostorijama Edukativnog centra u Novom Sadu. Kroz Konferenciju, kojoj je prisustvovalo preko 100 učesnika, pružena je podrška preduzetnicima, zanatlijama, malim i srednjim preduzećima u sticanju neophodnih znanja za uspešno sprovođenje digitalne transformacije u svojim firmama.

Kroz ovaj početak procesa digitalne transformacije privrede ispunio se osnovni cilj Konferencije – da preduzetnici budu spremni za izazove današnjeg vremena i brzih promena, te da uz podršku Unije poslodavaca Vojvodine u ovoj oblasti budu konkurentni sa svetskim kompanijama koje postaju sve prisutnije na našem tržištu.

Neke od tema bile su: kako postati efikasniji i efektivniji u poslovanju, zašto je važno kreiranje i modelovanje poslovnih procesa, digitalni alati koji pojednostavljuju proces knjigovodstva, kako digitalni marketing može postati alat za brži i lakši razvoj malih preduzeća, kako doći do konsultanata i novčanih sredstava za finansiranje poslovne i digitalne transformacije, kako pronaći softverske alate koji će omogućiti da poslovanje postane brže, efikasnije i sigurnije, kako da iskoristite IT za poboljšanje performansi vašeg preduzeća, istovremeno se osiguravajući da vaša IT infrastruktura bude sigurna od potencijalnih pretnji, kako se plaća na on-line platformama i kako da komapnije digitalizuju svoj prvi kontakt sa poslovnim partnerom…

Unija poslodavaca Vojvodine ovim je započela svoj novi projekat koji obuhvata seriju edukativnih sesija, kako bi preduzetnici bili spremni na izazove današnjeg vremena i brzih promena. Ovo je samo početak aktivnosti na podršci svim zainteresovanim kompanijama koje žele da obezbede svoje mesto u svetu uspešnih.

Podršku privrednicima u procesu digitalne transformacije nastavićemo putem sajta www.digitrans.pro , kroz naredne radionice i direktan rad sa kompanijama.

SAVE-THE-DATE-slika.jpg

04/10/2023

Unija poslodavaca Vojvodine pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam organizuje 02. novembra 2023. godine konferenciju „Digi Trans“ kako bismo pružili podršku našim članovima, preduzetnicima, zanatlijama, malim i srednjim preduzećima u sticanju neophodnih znanja i veština za uspešno upravljanje svojim firmama. Fokus će biti na promenama i digitalnoj transformaciji, sa ciljem da se kroz seriju predavanja svima približe nove informacije.

Rezervišite ovaj datum za prisustvo konferenciji!

Sve informacije nalaziće se na https://digitrans.pro/

NeNPIC-logo-1200x233.png

20/06/2023

Dana 19. juna je u okviru EU projekta “New Normal”- Building Workers’ Post COVID19 Involvement and Consultation Capacity in Transport Undertakings” („Nova normalnost“ – izgradnja kapaciteta radnika za uključivanje i konsultacije posle COVID-19 u transportnim preduzećima“) održana on-line konferencija u kojoj je Unija poslodavaca Vojvodine, kao jedini partner iz Srbije – predstavio rezultate istraživanja u ovoj oblasti.

Istraživanje je sprovedeno tokom marta i aprila ove godine i obuhvatilo je poslodavce i zaposlene u transportnim kompanijama, predstavnike strukovnih udruženja iz oblasti transporta i predstavnike sindikata. Realizovano je anketiranje, intervjui i fokus grupa. Svi ovi alati dali su nam dragocene informacije o radu transportnih kompanija tokom i nakon COVID krize, saradnji poslodavaca i zaposlenih i informisanju radnika od strane rukovodstva firme o svim značajnim činjenicama koje su bile ključne za organizovanje rada tokom COVIDa.

Zaključeno je da je CORONA kriza, iako teška i u nekim momentima beznadežna za kompanije i zaposlene u transportnom sektoru, uticala na značajno čvršće povezivanje i saradnju radnika i poslodavaca u ovom sektoru. Mere države, iako u početku izuzetno rigorozne (prvo zabrana, pa zatim ograničenja linijskog prevoza), ispoštovane su, ali i ubrzo ublažene, a značajna je bila i finansijska pomoć. Promet robe nije pretrpeo značajnije gubitke, ali zato prevoz putnika još uvek nije vraćen na period pre CORONA krize.

Značajan napredak digitalizacije i stavljanje naglaska na edukaciju zaposlenih doživelo je procvat i ogroman skok u postcovid periodu. Uz usmerenost radnika i poslodavaca jednih na druge i unapređenje njihove saradnje – ovo je jedan od pozitivnih efekata COVID krize u transportnom sektoru.

Od izuzetnog je značaja dijalog sproveden kroz aktivnosti ovog projekta jer su učesnici  i socijalni partneri usaglasili zajedničke potrebe i način daljeg zastupanja ovih interesa kroz organizaciju poslodavaca i organizaciju radnika (inicijative za izmenu zakona važnih za funkcionisanje i unapređenje stanja u drumskom transportu, rešavanje stalnog problema sive ekonomije i nelojalne konkurencije i zadržavanje kadrova u zemlji).

Nacionalni ekspert na ovom projektu je Mirko Vučinić, dirketor poslovnog udruženja „Panontransport“ iz Novog Sada. Nosilac projekta je Autonomna federacija transportnih sindikata FAST iz Italije, a partneri su iz Poljske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Litvanije, Španije i Srbije (udruženja poslodavaca i sindikati).

Projekat finansira Generalni direktorat Evropske komisije za međunarodna partnerstva. Započeo je 1. avgusta 2022. godine i trajaće do 31. januara 2024. godine.

 

347431406_268812325621787_2246369182828509866_n-1200x676.jpg

01/06/2023

Foto: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Godišnja Skupština Unije poslodavaca Vojvodine održana je 31. maja 2023. godine na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima.

Novi članovi Skupštine postale su kompanije „Seyfor“ Novi Sad, „Info Team Logistika“ Novi Sad i „Gvožđar-Inex“ Šid. Članovi Skupštine izglasali su još jedan četvorogodišnji mandat predsedniku Vladimiru Laloševiću. Mandat je produžen i potpredsedniku za Banat – Goranu Nešiću iz kompanije „DigiNet“ Zrenjanin, a izabrana je i nova potpredsednica za Srem – Jelena Milašinović, vlasnica i direktorka kompanije „Domi Tape“ iz Šida.

Kao gosti na našoj Skupštini prisustvovali su: pokrajinski sekretar za privredu dr Nenad Ivanišević, zamenik pokrajinskog sekretara Palimir Tot, v.d. pomoćnika za turizam i regionalno privrednu saradnju Milan Jarić, predstavnici Unije poslodavaca Srbije – Andreja Brkić, Goran Aleksić i Dragan Lazarević, sekretar Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić, stručna saradnica Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta Milica Selić, profesori Fakulteta za menadžment – vd dekana Nenad Marković, Đorđe Jovanović i Momčilo Bajac.

Novi-stari predsednik je u svom obraćanju rekao da je tokom protekle 4 godine UPV zajedno sa svojim članstvom prošla jedan rolerkoster događaja. „Bilo onih ružnih: Korona, Ukrajina, gubitak dela pripadajućih finansijskih sredstava i na kraju gubitak poslovnog prostora… Ali bilo je više lepih događaja: veliki broj projekata (14 kao partneri i učešće u 6 projekata UPS), nove partnerske organizacije, dva nova poslovna prostora, nova koleginica i promene koncepta rada u biznis orijentisan koji i jeste prirodan članstvu koje okupljamo. Oni koji stvaraju nove vrednosti i vode društvo u napredak. Tako smo tokom korone aktivno pomagali privrednicima da primorani vanrednim stanjem shvate potrebu i vrednost digitalizacije. Ovim smo stvorili uslove da već danas najavaimo, a od septembra krenemo sa aktivnom obukom članstva u procesu modernizacije poslovanja. Da bi imali kapacitet da primenimo sve ono što nam donosi digitalizacija i novi načini poslovanja potrebni su nam mladi, obrazovani, inkluzivno i rodno ravnopravno osvešćeni ljudi i iz tog razloga smo ponosni na učešću u nizu projekata vezanih za obrazovanje, zelenu ekonomiju, žensko preduzetništvo, inkluziju, digitalizaciju, saradnju poslodavaca i sindikata na evropskom i lokalnom nivou.“

Predsedavajući sektorom za digitalnu transformaciju UPV, MIljan Radanović iz kompanije „Positive“ predstavio je temu “Poslovna adaptacija u vrtlogu svetskih promena”, u okviru koje je glavni akcenat stavljen na

  • Aktuelna globalna i lokalna dešavanja koja mogu da utiču na poslovanje kompanija u Srbiji
  • Šta kompanije treba da urade kako bi amortizovale eventualne probleme
  • Šta je poslovna, a šta digitalna transformacija
  • Koji su izazovi pri transformaciji preduzeća
  • Koraci u postizanju uspešne transformacije
  • Kako Unija poslodavaca Vojvodine može pomoći u edukaciji članica vezano za gore pomenute teme.

 

Nastavljamo dalje, držeći se našeg slogana da se pošten rad isplati, uz najavu novog biznis koncepta poslovanja naše organizacije!

 

Lets-get-green-1200x281.png

24/02/2023

Klimatske promene i degradacija životne sredine predstavljaju egzistencijalnu pretnju Evropi i svetu. Da bi odgovorila na ovaj izazov, Evropi je potrebna nova strategija rasta koja transformiše Uniju u modernu, resursno efikasnu i konkurentnu ekonomiju, gde do 2050. neće biti neto emisija gasova sa efektom staklene bašte, gde ekonomski rast neće zavisiti od korišćenja resursa i u kojoj nijedan građanin ili kraj neće biti zapostavljen.

Projekat “Let’s get green!”, čiji je lider Udruženje sindikata metalaca i metalurga (Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników) FZZMiH iz Poljske,  a gde je Unija poslodavaca Vojvodine partner, omogućio je razvoj radničke participacije u kompanijama koje predstavljaju metalski sektor u Evropskoj uniji i zemljama kandidatima zahvaljujući većoj svesti i većem kapacitetu predstavnika firmi kao i radnika da ostvare svoja prava na informacije, konsultacije i učešće u kontekstu implementacije Evropskog zelenog dogovora u kompaniji, o čemu je kao veoma značajan rezultat projekta sačinjen poseban VODIČ za implementaciju .

U projektu su učestvovali i sindikati i poslodavci iz Hrvatske, Srbije, Poljske, Portugalije, Španije i Francuske.

Od samog početka radničkog pokreta radnici su se opredelili da učestvuju u upravljanju kompanijama i budu uključeniji u proizvodne procese. Interes za sindikalno učešće u privredi i na radnom mestu predstavlja sindikalno pravo koje donosi korist obema stranama.  Prava na informisanje, konsultacije i učešće su tu kako bi radnici učestvovali u strateškim odlukama kompanija, kako bi ojačali legitimitet sindikata i položaj i standard zaposlenih, dok za poslodavca to znači zadovoljni radnici i zajednički napredak i razvoj u firmama

Borba protiv klimatskih promena i degradacije životne sredine je zajednički izazov, ali nisu svi regioni i države članice u istoj situaciji. Mehanizam pravedne tranzicije će pružiti podršku regionima koji su u velikoj meri zavisni od privrednih aktivnosti koje podrazumevaju intenzivnu upotrebu uglja. To će pomoći najugroženijim građanima u tranziciji tako što će im se olakšati pristup profesionalnim programima reciklaže i mogućnostima zapošljavanja u novim privrednim sektorima.

Ovaj projekat je zasnovan na idejama za razvoj inicijative koju predvode delegacije evropskih zemalja učesnica da se u potpunosti uključe u pomenute izazove sa kojima se Evropska unija suočava.

Upravljanje projektom je podrazumevalo pripremu, diseminaciju, implementaciju, monitoring i izveštavanje. Evropska komisija je već predstavila Evropski zeleni dogovor, svojevrsni putokaz kako da ekonomiju EU učinimo održivom tako što ćemo klimatske i ekološke izazove pretvoriti u šanse u svim domenima politike, a tranziciju učiniti pravednom i inkluzivnom.

Za više informacija posetite: https://lets-get-green.eu/en/main

logo-1200x675.jpg

09/12/2022
Unija poslodavaca Vojvodine sa partnerima iz drugih evropskih zemalja tokom prethodne dve godine radi na projektu “Let’s get green! Social partners’ joint action to enhance worker involvement in company-level implementation of the European Green Deal” (“Zelenimo se! Zajednička akcija socijalnih partnera za povećanje učešća radnika u implementaciji Evropskog zelenog dogovora na nivou kompanije”)
Glavni cilj projekta je razvoj učešća zaposlenih u preduzećima koja predstavljaju metalski sektor širom EU i zemalja kandidata, postignuto kroz podizanje svesti i poboljšane kapacitete predstavnika radnika da ostvare svoja prava na informacije, konsultacije i učešće u kontekstu implementacije Evropskog zelenog dogovora na nivou kompanije.
Ovim putem predstavljamo vam vodič koji je jedan od rezultata projekta – https://lets-get-green.eu/…/lets_get_green_publikacja…
Vodič ima za cilj da pomogne kompanijama u implementaciji Evropskog zelenog dogovora koji je usvojila Evropskaunija na način koji uzima u obzir prava i zaštitu interesa radnika, to jest da sprovede pravednu tranziciju ka klimatskineutralnoj ekonomiji.
Više o projektu na – https://lets-get-green.eu/en/main
Naslovna-sa-objavu-na-sajtu-1200x631.jpg

03/05/2022

Povodom Međunarodnog dana svesti o problemu buke – INAD – koji se obeležava 27.4.2022. Unija poslodavaca Vojvodine uradila je prezentaciju Vodiča za privredu u oblasti buke i vibracija.

Vodiči su deo aktivnosti koje se realizuju u okviru Noise and Vibrations HUBa – virtuelne platforme za buku i vibracije, koja je takođe jedan od rezultata SENVIBE projekta. Vodič je podeljen u dva dela – buka u radnoj sredini i vibracije u radnoj sredini.

U izradi vodiča učestvovali su: Unija poslodavaca Vojvodine, Fakultet zaštite na radu iz Niša i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad. Urednica je profesorka Ivana Kovačić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Vodiči za privredu kreirani su sa ciljem pomoći i podršci privredi u podizanju nivoa bezbednosti i zdravlja na radu u kompanijama, a takođe i da bi poslodavci kao i osobe zadužene za bezbednost i zdravlje na radu u kompanijama na lak i jednostavan način došli do informacija koje su značajne za smanjenje buke i vibracija u kompanijama.

Prezentacija se nalazi na LINKU

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT