OSNIVANJE PREDUZETNIČKE RADNJE


Izbor pravne forme

Česta je dilema kod budućih preduzetnika za koju pravnu formu biznisa da se opredele. Prema aktuelnim zakonskim propisima, mogu se registrovati kao preduzetnici ili kao privredno društvo.

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Svojstvo pravnog lica stiče registracijom. Ima pretežnu delatnost, a može obavljati i druge koje nisu zabranjene. Osnivaju se osnivačkim aktom koji ima formu odluke ako društvo osniva jedno lice ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica. Može biti ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.
Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, kao i fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom ako je tim propisom to određeno (advokatska kancelarija). Registruje se na neodređeno ili određeno vreme. Odgovara celokupnom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Svaka od ovih formi ima svoje prednosti i nedostatke, sa kojima budući privrednik treba da bude upoznat pre donošenja odluke. Prilikom odlučivanja treba da uzme u obzir koliko će kapitala biti potrebno za njegov poslovni poduhvat, koliko je spreman na rizik da izgubi sopstvenu imovinu, troškove buduće organizacije firme, poreske obaveze u odnosu na različite forme poslovanja.

Osnivanje

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala, broj osiguranika penzijsko – invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Agencija za privredne registre kao podnosilac prijave je dužna da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, što i čini prilaganjem potvrde rešenju o registraciji koje uručuje preduzetniku.

Podnosilac registracione prijave osnivanja može biti:
fizičko lice – preduzetnik ili
lice koje punomoćjem ovlasti preduzetnik (potrebno priložiti i punomoćje)

KORAK 1: POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZETNIKA :
•    Pokreće se podnošenjem uredno popunjene jedinstvene registracione prijave preduzetnika Agenciji za privredne registre sa unetim relevantnim podacima i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom.
•    + dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte ili pasoša osnivača – preduzetnika, a za lica bez srpskog državljanstva – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte ako je izdata strancu)
•    + dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.500,00 dinara na račun Agencije za privredne registre (račun: 840-29770845-52, model  97, a poziv na broj ćete dobiti na sledećem linku).
•     ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju,  u APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.
Ukoliko se prilikom osnivanja registruje prokura potrebno je priložiti i:
•    Uredno popunjenu stranu 7 prijave o osnivanju (podaci o prokuristi)
•    Pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru
•    Potpis prokuriste overen od strane nadležnog organa overe (OP obrazac)
Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje.
Prokura je neprenosiva, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička.
Preduzetnik izdaje prokuru lično i ne može preneti ovlašćenje za izdavanje prokure na drugo lice.

Rok za registraciju:
Rok za odlučivanje o prijavi je pet dana od dana prijema prijave. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog podnošenja, uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji, a ne datum predaje pošti.
Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju, Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje u odeljku Pretraga podataka. Istovremeno sa donošenjem rešenja, objavljuju se i registrovani podaci i dokumenta.

Registracija promena
Podnosilac registracione prijave promene može biti  preduzetnik, registrovani prokurista,    registrovani poslovođa, lice koje punomoćjem ovlasti preduzetnik.
Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:
•    lični podaci preduzetnika, poslovođe, prokuriste (lično ime-ime i prezime, JMBG, broj pasoša ili lični broj stranca)
•   poslovno ime, sedište, naziv, pretežna delatnost, period na koji je preduzetnik registrovan,skraćeno poslovno ime,poslovno ime i skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
•    prekid obavljanja delatnosti preduzetnika
•    podaci o izdvojenom mestu
•    račun u banci, kontakti
•    upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet
•    promena preduzetnika usled nastavka obavljanja delatnosti od strane članova porodičnog domaćinstva(bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) u slučaju smrti preduzetnika ili gubitka poslovne sposobnosti
•    promena preduzetnika na osnovu raspodele zaostavštine za života preduzetnika od strane poslovno sposobnog naslednika
•    adresa za prijem pošte
•    adresa za prijem elektronske pošte
Promene koje nisu predmet registracije:
•    proširenje delatnosti
•    privremeni prestanak rada izdvojenog mesta
•    promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner)
•    rad na terenu (od mesta do mesta)
•    upis i promena registarske oznake vozila
•    podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa…
Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara. Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.

Obrasce za promenu podataka preduzetnika, brisanja preduzetnika kao i ostale obrasce, možete preuzeti OVDE.
Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi preduzetnika registruju se bez naknade.
Treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijava promene uvek podnosi prva strana prijave (Obavezni podaci) koja sadrži polja za upis svih gore pobrojanih (1-4) obaveznih podataka, a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste promena koje se prijavljuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Nikada nemojte prilagati prazne dodatke za one promene koje ne želite da registrujete.
Napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih preduzetnika u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj preduzetničke radnje, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29771845-59, model se ne upisuje, poziv na broj 04-… (u nastavku obavezno upisati matični broj radnje).

KORAK 2: IZRADA PEČATA
Nakon podizanja rešenja o registraciji preduzetničke radnje i potvrde o poreskom identifikacionom broju u Agenciji za privredne registre, potrebno je izraditi pečat preduzetnika (pečatoreznica po izboru osnivača preduzetničke radnje).

KORAK 3: OTVARANJE RAČUNA U POSLOVNOJ BANCI
Neophodna dokumenta za otvaranje računa u banci su:
•    Zahtev za otvaranje računa (formular banke)
•    Karton deponovanih potpisa – u tri primerka (formular banke)
•    Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog ili deviznog računa – dva primerka (formular banke)
•    Fotokopija rešenja Agencije za privredne registre (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata  sa potvrdom o poreskom identifikacionom broju – PIB  i registarskim/matičnim brojem koji dodeljuje Republički zavod za statistiku
•    Akt o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje ukoliko lice za zastupanje nije naznačeno u Rešenju za upis pravnog lica (original ili overena fotokopija dokumenta koji nije stariji od tri meseca)
•    Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac (original ili overena fotokopija) overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (mesna zajednica, skupština opštine, sud)
•    Pečat preduzetničke radnje
•    Pasoš ili lična karta ovlašćenog lica za zastupanje i raspolaganje sredstvima (fotokopija uz original na uvid)
Rok za dobijanje računa je 24 časa.

Korisni link: Spisak banaka u Srbiji (Narodna banka Srbije)

KORAK 4: OTVARANJE KARTICE PORESKOG OBVEZNIKA
1. Fotokopija rešenja (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) sa potvrdom o  poreskom identifikacionom broju
2. Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
3. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu
4. Ugovor o otvaranju i vođenju računa klijenta kod banke
5. Obrazac PPDG1 – Poreska prijava za dohodak građana
6. Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (ukoliko preduzetnik želi da postane obveznik PDV-a)
Napomena: preduzetnici koji se odluče da vode poslovne knjige kao „paušalci“ ne mogu biti obveznici PDV-a
7. Dokaz o zaposlenju (ukoliko je zaposlen potvrda da je u radnom odnosu i prijava na osiguranje, a ukoliko je penzioner rešenje o penzionisanju).
8. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu istog
9. Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje

Poslovno ime

Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Poslovno ime može biti na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Puno poslovno ime preduzetnika mora da sadrži sledeće obavezne elemente:
•    ime i prezime osnivača – preduzetnika
•    opis delatnosti
•    oznaku pr ili preduzetnik
•    sedište (mesto sedišta bez navođenja adrese, odnosno ulice i broj)

Primer: Staklorezačaka radnja „JOCA“, Jovan Jovanović, preduzetnik, Beočin

Naziv (JOCA) nije obavezni deo poslovnog imena. Naziv može biti i na stranom jeziku, da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao arapske i rimske brojeve.
U poslovanju može da se koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku u kom slučaju se i prevod registruje, s tim da se naziv ne prevodi.
Skraćeno poslovno ime sadrži:
•    ime i prezime preduzetnika
•    oznaku pr ili preduzetnik
•    naziv

Primer: Jovan Jovanović „JOCA“ preduzetnik

Prilikom izbora naziva, osnivač prethodno mora da proveri u APR-u ili na internet strani APR-a da li je na teritoriji Republike Srbije već registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom. I po prijemu prijave Registrator proverava da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je već rezervisan.
Ukoliko želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan možete da podnesete prijavu za rezervaciju naziva, uz dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva. Ako Registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan, da nije podneta prijava za registraciju pod istim nazivom niti je naziv već registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva u iznosu od 1.000,00 dinara, izvršiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave i može se obnoviti na naknadni rok od 60 dana.

PROMENA POSLOVNOG IMENA

Ukoliko preduzetnik želi da promeni poslovno ime, potrebno je da promenu prijavi Agenciji za privredne registre.
Dokumentacija potrebna za promenu poslovnog imena:
1.    registraciona prijava promene poslovnog imena,
2.    dokaz o uplati propisane naknade.
Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.

Napomena:
Prilikom promene podataka kod već registrovanih preduzetnika u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj preduzetničke radnje, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29771845-59, model 97 a poziv na broj videti na linku.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT